A A A
GOPS Słomniki

Zadaniem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w okresie 30 miesięcy, od października 2018 do marca 2021 r. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Opoka. Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zawodowa 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Słomniki. Wybór grupy docelowej określony został na podstawie diagnozy potencjału i potrzeb, przeprowadzonej przez GOPS w Słomnikach w grudniu 2017 r. Jej podstawą stała się analiza powodów korzystania ze wsparcia GOPS oraz dotychczasowego zatrudnienia, przygotowania zawodowego, a także ogólnego zadowolenia z życia, sytuacji rodzinnej, umiejscowienia w środowisku oraz stanu zdrowia pod kątem podjęcia pracy beneficjentów tutejszego GOPS. Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet – 70%, co stanowi odpowiedź na występowanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze oraz 25% udział osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  • precyzyjna identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów każdego uczestnika,
  • prowadzenie wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu,
  • realizację pracy socjalnej oraz realizację aktywizacji zawodowej.

Ponadto w ramach oddziaływań na otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zostanie zrealizowany Program Aktywności Lokalnej „Będzie się działo", skierowany do mieszkańców lokalu socjalnego przy ul. Kościuszki 53 w Słomnikach. Realizacja projektu wpisuje się w przedsięwzięcia zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Słomniki na lata 2016-2021 (Przedsięwzięcie XVII).

Rezultatem projektu będzie zaktywizowanie zawodowe 33 uczestników oraz zbliżenie do rynku pracy 2 uczestników.