Drukuj
Kukurydza

Od kilku lat w naszym kraju nasilają się anomalia pogodowe. Warto i należy więc pamiętać o zabezpieczeniu swoich plonów.

Ubezpieczenie upraw polowych to ustawowy obowiązek. Zgodnie z przepisami rolnik musi ubezpieczyć przynajmniej swoich 50% zasiewów w gospodarstwie, ponieważ jest to warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich. Ale chociaż stawki ubezpieczeń nie są niskie, to warto pomyśleć o ubezpieczeniu wszystkich upraw i zwierząt. 

Co można ubezpieczyć i od jakich ryzyk?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Chcesz dostać dopłaty – ubezpiecz uprawy

Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Gdzie można ubezpieczyć uprawy i zwierzęta w 2018 roku?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2018 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

W tych zakładach można wykupić polisy na ochronę upraw i zwierząt gospodarskich przed wystąpieniem szkód spowodowanych siłą wyższą i klęskami żywiołowymi.    

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Odsłony: 3474