A A A
Droga kocmyrzowska

Wiosną rozpocznie się remont tzw. drogi kocmyrzowskiej;  w ostatnim czasie Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na współfinansowanie przebudowy drogi, w ostatnich dniach wyłoniony został także wykonawca tej niezwykle ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji.

Remont ma się rozpocząć wiosną, a zakończyć jesienią tego roku. Wykonawcą inwestycji zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków.

Na ostatniej XXVI sesji Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na współfinansowanie wraz z Powiatem Krakowskim inwestycji przebudowy drogi nr 2161K Słomniki – Kocmyrzów. Kwota zapisana w budżecie na ten cel wynosi 865 tys. zł. Jest to wspólna inwestycja Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Gminy Słomniki oraz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Burmistrz Gminy Słomniki oraz Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Piotr Pałka odebrali także z rąk Wicewojewody Piotra Ćwika promesę na przebudowę tej trasy. Dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 to prawie 3 mln zł. Całościowy koszt inwestycji wyniesie ok. 6 mln zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2161K Słomniki – Kocmyrzów ma objąć m.in. wzmocnienie i profilowanie istniejącej jezdni do normatywnych spadków poprzez ułożenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z koniecznymi poszerzeniami jezdni, dobudowanie brakujących chodników, przebudowę poboczy gruntowych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych (zasilanie solarne z turbiną wiatrową), przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych w zakresie wynikającym ze zmian (podniesienia) niwelety jezdni w granicach pasa drogowego, przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogi poprzez zmianę ukształtowania istniejących rowów w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym, a także wykonanie nowych elementów kanalizacji deszczowych w miejscach projektowych chodników i włączenie ich do rowów, poprawa jakości oznakowania, z wymianą istniejących tarcz znaków oraz wykonanie oznakowania poziomego, zabezpieczenie urządzeń obcych w rejonie planowanych prac tj. przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci: teletechnicznej i energetycznej.