Drukuj
Wymagane dokumenty - Złożenie deklaracji:
- Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN-1,
Deklaracje w przypadku podatku od nieruchomości należy złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności. mającej wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty : 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy Niezwłocznie
Uwagi: brak uwag
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Finansowy
Gabriela Stopińska
Nr pokoju: 12
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 112
Godziny urzędowania:
· poniedziałek: 9:00 – 17:00
· wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Słomnik, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna - Art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
- Uchwały Rady Miejskiej Słomnik w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dany rok budżetowy.
Uwagi

1. Deklaracje należy złożyć do 31 stycznia każdego roku podatkowego: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatków,
2. Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci

Oznaczenie SG.0143.34.2014

Aktualizacja 5 marca 2018

Logo RPO

Odsłony: 944