A A A
 
Wymagane dokumenty

Wniosek o rozłożenie należności na raty / umorzenie odsetek / umorzenie zaległości / odroczenie terminu płatności.
W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące sytuację materialno-bytową wnioskodawcy i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym dowody obrazujące uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki) oraz oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątkowym – nieruchomościach i ruchomościach.
W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć (wraz z dokumentami wynikającymi z rozporządzeń o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy oraz dokumenty obrazujące kondycję finansową.

Opłaty

Opłata skarbowa: Nie

Przewidywany termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni
Uwagi: brak uwag
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Finansowy

Nr pokoju: 12
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 112
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Tryb odwoławczy Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2011 r. Nr 233, poz. 1381 ze zm.).
Uwagi

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/rozlozenie-naleznosci-na-raty-odroczenie-terminu-umorzenie-zaleglosci-umorzenie-odsetek

Oznaczenie karty  

<p>Aktualizacja  6 marca 2018</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/modules/stale/logo_projektu_rpo2.jpg" alt="Logo RPO" /></p>