A A A
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie poświadczenia/ zaświadczenia posiadania gospodarstwa rolnego.
Opłaty Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym nr rach.: 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni
Uwagi: brak uwag
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Finansowy
Józefa Fima
Nr pokoju: 7
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 107
Godziny urzędowania:
· poniedziałek: 9:00 – 17:00
· wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słomnikach.
Podstawa prawna 1. Celem przedłożenia u notariusza do sporządzenia umowy notarialnej - art. 7 ust. 1 z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.),
2. Celem przedłożenia innym instytucjom - art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
Uwagi

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-o-wielkosci-gospodarstwa-rolnego

Oznaczenie  

Aktualizacja 5 marca 2018

Logo RPO