A A A
 
Wymagane dokumenty  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
Opłaty

Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty : 17,00 zł

  • 17 zł za zaświadczenie
  • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
    Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę.
    Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni
Uwagi: brak uwag
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Finansowy
Józefa Fima
Nr pokoju: 7
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 107
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);
Uwagi brak
Oznaczenie karty SG.0143.27.2014