A A A
 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia
Załączniki:
dowód wniesienia opłaty skarbowej
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty : 21,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Finansowy
Józefa Fima
Nr pokoju: 7
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 107
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Słomnik, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 
Podstawa prawna Art. 306a-306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).
Uwagi

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1.    urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2.    osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Organ podatkowy wydaje, na wniosek osoby ubiegającej się, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stanie zaległości podatkowych oraz inne zaświadczenia przewidziane przepisami prawa, m. in. o figurowaniu w ewidencji podatników, dotyczące wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, niezbędne do uzasadnienia wniosku w sprawach ubezpieczenia społecznego, zaświadczeń socjalnych oraz opieki społecznej.
Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu.

Oznaczenie karty SG.0143.24.2014

Aktualizacja 29 maja 2014