A A A
 
Wymagane dokumenty 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (formularz DT-1)
2. Załącznik do deklaracji DT-1 (formularz DT1/A)
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy w dniu złożenia deklaracji
Uwagi: brak uwag
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Finansowy
Katarzyna Gąciarz - Wieczorek
Nr pokoju: 12
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 112
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Nie obowiązuje
Podstawa prawna Art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Uchwały Rady Miejskiej Słomniki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na dany rok budżetowy
Uwagi Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych:
Termin składania:
- składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
W przypadku nie złożenia deklaracji lub złożenia mylnej wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Oznaczenie karty SG.0143.2.2014 

Aktualizacja  29 maja 2014

Załączniki:
Pobierz plik (dt_1a.pdf)Załącznik DT1/A[ ]97 kB2018-01-11 15:04
Pobierz plik (dt_1.pdf)Deklaracja DT-1[ ]106 kB2018-01-11 15:03
Pobierz plik (Uchwala_XXXIV_393_17_2017-10-26.pdf)Uchwała w sprawie stawek[ ]122 kB2018-01-11 14:59