A A A
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Załączniki:
-    protokół z przyjęcia granic,
-    wykaz zmian gruntowych,
-    wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty : 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy Zatwierdzenie podziału nieruchomości w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Aleksander Łapiński
Nr pokoju: 9
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108 lub 109
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki
 Podstawa prawna Art. 93 ust 4  i art. 96 ust 1 i art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 Uwagi W przypadku podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu, do wniosku o podział oprócz powyższych dokumentów należy dołączyć dodatkowo:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości
Oznaczenie karty SG.0143.6.2014