A A A
Wymagane dokumenty Wniosek na rozgraniczenie nieruchomości 
Postanowienie o wszczęciu rozgraniczenia
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty : 10,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007 
Przewidywany termin załatwienia sprawy W terminie 1 miesiąca od złożenia operatu rozgraniczeniowego
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Aleksander Łapiński
Nr pokoju: 9
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108 lub 109
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 
Tryb odwoławczy Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. 
Strona niezadowolona z decyzji może żądać przekazania sprawy sądowi, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Podstawa prawna art. 29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 
Uwagi Czynności ustalenia przebiegu granicy na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy. 
Oznaczenie karty SG.0143.9.2014 

Aktualizacja  29 maja 2014