A A A
Wymagane dokumenty SCALANIE GRUNTÓW
- wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalania, lub wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalania. W szczególnych przypadkach (art. 4 ustawy scaleniowej) postępowanie może być wszczęte przez starostę z urzędu.

WYMIANA GRUNTÓW
- wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli i współwłaścicieli gruntów proponowany do wymiany,
- kopia mapy ewidencyjnej lub wyrysy gruntów wnioskowanych do wymiany,
- wypis (wypisy) z rejestru ewidencji gruntów, tytuły prawne do nieruchomości.
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł 
Przewidywany termin załatwienia sprawy

1. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do scalenia i podziału - do 6 miesięcy od złożenia wniosku
2. Uchwała Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości - do trzech miesięcy od złożenia dokumentacji

Termin załatwiania wniosku w sprawie przeprowadzenia scalaniu lub wymiany gruntów określony jest z w postanowieniu o wszczęciu tego postępowania. Zakończenie tych prac i wejście rolników w nowy stan powinno uwzględniać terminy agrotechniczne objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalania lub wymiany.

Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Aleksander Łapiński
Nr pokoju: 9
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108 lub 109
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
Podstawa prawna Sprawy scalania i wymiany gruntów reguluje ustawa z dnia 26.03.1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r, Nr 178 poz. 1749 z pózn. zm.) 
Uwagi Zarówno scalanie jak i wymiana gruntów są zabiegami urządzeniowo rolnymi maja służyć poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz racjonalnemu ukształtowaniu rozłogów gruntów. Postępowania te prowadzi Burmistrz Słomnik na koszt Skarbu Państwa, za wyjątkiem gruntów zajmowanych pod autostrady, gdzie koszty opracowań pokrywane są przez GDDKiA. 
Oznaczenie karty SG.0143.10.2014

Aktualizacja  29 maja 2014