A A A
Wymagane dokumenty Wniosek o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami (do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). Na fakturach VAT, o których mowa powyżej, upoważniony przez Burmistrza pracownik urzędu gminy umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego”.
Opłaty Opłata skarbowa: Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz decyzja o przyznaniu zwrotu podatku nie podlegają opłacie skarbowej.
Wysokość opłaty: 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:
- od 1-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym
- od 1-31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Nr pokoju: 8
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słomnikach, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 - tekst jednolity);
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013r., poz. 789);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2042).
Uwagi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Wnioski składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Limit zwrotu podatku w 2016 wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr, (w 2016 r. - 1,00 zł/l) z tym, że kwota zwrotu nie może być wyższa niż 86 zł na 1 ha użytków rolnych.

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej

Oznaczenie karty  

Aktualizacja 6 marca 2018

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_akcyza.doc)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (do edycji)[ ]200 kB2014-12-24 09:07
Pobierz plik (wniosek_akcyza.pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego[ ]292 kB2014-12-24 09:06