A A A
Wymagane dokumenty - Wniosek, w którym należy wymienić okresy pracy w gospodarstwie rolnym
- Do wglądu dokumenty na podstawie których można ustalić datę rozpoczęcia i zakończenia pracy w gospodarstwie rolnym, (np. książeczka ubezpieczeniowa)
- Do wglądu oryginał dokumentu stwierdzającego fakt przejęcia gospodarstwa rolnego, (akt własności ziemi, umowa notarialna: kupna, sprzedaży, darowizny), do wniosku dołączyć kserokopię tego dokumentu
- Jeżeli brak jest dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia dla zainteresowanej osoby, o pracy w gospodarstwie rolnym, okresy pracy mogą być udowodnione zeznaniami dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym było położone gospodarstwo, świadkowie winni legitymować się dowodami osobistymi oraz dokumentem z numerem pobieranego świadczenia z KRUS lub ZUS
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy 7 dni
Uwagi: W przypadkach niewymagających postępowania wyjaśniającego sprawę załatwia się niezwłocznie
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Elżbieta Szyba
Nr pokoju: 8
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słomnikach, w terminie 7 dni od jego otrzymania.
Podstawa prawna - Art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów przcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, (DZ. U. Nr 54, poz. 310)
- Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
Oznaczenie karty SG.0143.19.2014

Aktualizacja  29 maja 2014