A A A
Wymagane dokumenty 1.     Wniosek o poświadczenie oświadczenia o ;
 - osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, lub
-  posiadaniu kwalifikacji rolniczych, lub
-  uznaniu gospodarstwa rolnego za gospodarstwo   rodzinne
 Do wglądu dokumenty:
•    potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego i jego powierzchnię (nie większą niż 300 ha) – poświadczenie notarialne, akt własności ziemi, akt notarialny, dokumenty dzierżawne, wypisy z rejestru gruntów bądź sądowe, nakaz płatniczy, potwierdzające opłaty z tytułu ubezpieczenia (KRUS), podatku rolnego – wraz z okresem ich opłacania, zameldowaniu.
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 17,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 7 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Elżbieta Szyba
Nr pokoju: 8
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Na postanowienie o odmowie wydania poświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słomnikach, w terminie 7 dni od jego otrzymania.
Podstawa prawna - Art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.)
- Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
Uwagi W przypadkach, gdy dostępne dokumenty i informacje sa niewystarczające wymagane są zeznania dwóch świadków, złożone w urzędzie gminy, świadkowie winni zgłosić się osobiście z dowodami osobistymi
Oznaczenie karty SG.0143.7.2014 

Aktualizacja  29 maja 2014