A A A
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości zawierający informacje zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający posiadanie bazy technicznej.
2. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu.
3. Pozwolenie na użytkowanie obiektów lub pozwolenie na budowę zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności.
4. Potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
5. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
6. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
(Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 i 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.)
7. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.
8. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
9. Dowody rejestracyjne pojazdów.
10. Aktualne badania techniczne pojazdów.
11. Potwierdzenie możliwości mycia i dezynfekcji taboru samochodowego.
12. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 
Opłaty Przy składaniu wniosku należy załączyć dowód opłaty skarbowej:
1. za wydanie zezwolenia w wysokości 107,00 zł,
2. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007 
Przewidywany termin załatwienia sprawy Decyzję w przedmiotowej sprawie organ wydaje w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Gąciarz
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 
 Tryb odwoławczy Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki. Dokumenty składa się na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617).
5. Uchwała nr XXV/262/13 Rady Miejskiej w Słomnikach dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słomniki 
 Uwagi 1. podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,
2. w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego.
Uwaga! Dokumenty urzędowe należy składać w oryginale, kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał. 
Oznaczenie karty SG.0143.31.2014 

Aktualizacja 29 maja 2014    Strona 1 z 2


Uwagi