A A A
Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości sporządzony zgodnie z art. 9b, art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399). Wniosek ten powinien zawierać:
a) nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.
Uwaga!!!: Opłata nie dotyczy przedsiębiorcy, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Pełnomocnictwo (jeśli przedsiębiorca występuje przez pełnomocnika).
Opłaty Opłata skarbowa:
a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł,
b) za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł,
c) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Burmistrz Gminy Słomnik utworzył z dniem 1 stycznia 2012 r.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Gąciarz
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki. Dokumenty składa się na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.). 
Uwagi Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słomniki jest obowiązany złożyć do Burmistrzowi Gminy Słomniki wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.
W przypadku stwierdzenia braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie i dostarczenie do Komórki prowadzącej sprawę. 
Oznaczenie karty SG.0143.32.2014 

Aktualizacja 29 maja 2014

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_sg.0143.32.2014.doc)Wniosek[ ]27 kB2015-07-24 09:03