A A A
Wymagane dokumenty Wniosek powinien zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę właściciela nieruchomości;
- wskazanie właściciela/i nieruchomości, którzy zmienili stan wody na gruncie, a zwłaszcza kierunek odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej lub kierunek odpływu ze źródeł bądź odprowadzali wody, oraz ścieki na grunty sąsiednie - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz właściciele nieruchomości, na gruncie których wystąpiła;
- wskazanie przyczyny zmiany stanu wody na gruncie;
- opis szkodliwego oddziaływania zmiany stanu wody na gruncie sąsiednim występującego na działce wnioskodawcy.
Do wniosku załącza się następujące załączniki:
- tytuł prawny do gruntu wnioskodawcy;
Dokumenty które mogą przyspieszyć załatwienie sprawy:
- wyrys z ewidencji gruntów obejmujący tereny na których dokonano zmianą stanu wody na gruncie;
dokumentacja szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy). 
Opłaty Zwolnione z opłaty za wydanie decyzji
Przewidywany termin załatwienia sprawy Do 30 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Gąciarz
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna 1.    Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn zm.).
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).
Uwagi Zgodnie z Art. 29. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.).
1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
a)    zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
b)    odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;
c)    na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody;
d)    powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
e)    jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
W sprawach zmiany wody na gruncie możliwa jest ugoda stron zatwierdzona decyzją Burmistrza Gminy.
Oznaczenie karty SG.0143.47.2014

Aktualizacja 18 września 2014