A A A
Wymagane dokumenty 1)    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
2)    Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.
3)    Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
4)    Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy (w trzech egzemplarzach),
5)    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury w trzech egzemplarzach),
6)    W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu – w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Ww. dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7)    Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej:
-    za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 
Opłaty Opłata skarbowa:
-  od wydania decyzji 205 zł,
-  od przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby 105 zł,
-  od pełnomocnictwa 17 zł,
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy Do dwóch miesięcy, zgodnie z art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu 
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Gąciarz
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 
Tryb odwoławczy Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki.
Dokumenty składa się na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., Nr 1282 z późn. zm.).
Uwagi 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego.
Oznaczenie karty SG.0143.1.2014 

Aktualizacja 29 maja 2014