A A A
Wymagane dokumenty - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego
Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
Kserokopia mapy ewidencyjnej dla wnioskowanych nieruchomości
Opłaty Za wydanie zaświadczenia 17 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia do 7  dni od dnia złożenia wniosku 
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Beata Korus
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy  Nie przysługuje
Podstawa prawna art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)
Uwagi

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może uzyskać każdy, niezależnie od prawa własności nieruchomości 

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-dzialki-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego

Oznaczenie karty  

Aktualizacja 6 marca 2018

Logo RPO