A A A
Wymagane dokumenty - Wniosek o wydanie zaświadczenia, wypisu i wyrysu,  wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
Kserokopia mapy ewidencyjnej dla wnioskowanych nieruchomości
Opłaty Za wydanie wypisu:
a)    do 5 stron – 30 zł.
b)    powyżej 5 stron – 50 zł.
Za wydanie wyrysu:
a)    za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł).
Za wydanie świadczenia 17 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Wydanie zaświadczenia do 7  dni od dnia złożenia wniosku 
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Beata Korus
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy  Nie przysługuje
Podstawa prawna art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)
Uwagi Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może uzyskać każdy, niezależnie od prawa własności nieruchomości 
Oznaczenie karty SG.0143.40.2014 

Aktualizacja 18 września 2014