A A A
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę.
Załączniki:
a)    Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek.
b)    Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
c)    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – jeżeli jest wymagana.
Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
Opłaty

Za zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł.
W przypadku gdy sprawę prowadzi pełnomocnik w imieniu właściciela działki dodatkowa opłata wynosi 17 zł.

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu na potrzeby budownictwa mieszkalnego.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł

Opłaty uiszcza się na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007

Przewidywany termin załatwienia sprawy  Do 30 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Łukasz Czyżewski
Nr pokoju: 35
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 135
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna
  •  art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 260 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. nr 140, poz.1481).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.).
Uwagi

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.
Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.
Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-lokalizacje-lub-przebudowe-zjazdu

Oznaczenie karty  

Aktualizacja 6 marca 2018

Logo RPO