A A A
Wymagane dokumenty
  1. Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  2. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
Opłaty

Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł

Czynność wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Przewidywany termin załatwienia sprawy Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu.
Niezwłocznie w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Arkadiusz Smach
Nr pokoju: 30
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 130
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno – techniczna
Podstawa prawna
  •  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
Uwagi
  1. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej. Wymeldowania osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy na podstawie przesłanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego odpisu skróconego aktu zgonu albo zawiadomienia o zgonie osoby poza terenem kraju, bez konieczności wypełniania odpowiednio formularzy
  2. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać pełnomocnik,
  3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje  jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę;
Oznaczenie karty SG.0143.21.2014

    
KARTA USŁUGI

Aktualizacja  29 maja 2014    Strona 1 z 1Wymagane dokumenty   
Opłaty  

Przewidywany termin załatwienia sprawy    Uwagi:
Jednostka odpowiedzialna   
Tryb odwoławczy   
Podstawa prawna  
Uwagi