A A A
Wymagane dokumenty
  • Karta zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.
W przypadku zgłoszenia zgonu będącego przedmiotem śledztwa policyjnego konieczne jest również zezwolenie prokuratora na sporządzenie aktu zgonu.
Opłaty Sporządzenie aktu zgonu i pierwsze trzy odpisy aktu zgonu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy Niezwłocznie, „od ręki”.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Słomnikach
Urząd Miejski w Słomnikach
Agnieszka Włodarczyk
Nr pokoju: 33
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 133
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wykonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Słomnikach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Słomnikach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 Nr 212 poz. 1264)  
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
Uwagi Termin dokonania zgłoszenia zgonu – w ciągu trzech dni. W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną zgłoszenia dokonać należy w ciągu 24 godzin.  Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon. Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.
Oznaczenie karty SG.0143.41.2014

Aktualizacja 18 września 2014