A A A
Wymagane dokumenty
  1. Pisemny wniosek
  2. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, bądź odpis wielojęzyczny, który tłumaczeniu nie podlega.
  3. Upoważnienie do dokonania czynności i odbioru decyzji w przypadku występowania z wnioskiem w czyimś imieniu.
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 50,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy 1 miesiąc
Uwagi: w przypadku skomplikowanych spraw – do 2  miesięcy).
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Urząd Stanu Cywilnego
Agnieszka Włodarczyk
Nr pokoju: 33
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 133
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Słomnikach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego  za pośrednictwem Kierownika USC w Słomnikach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna
  • Art. 73 ustawy z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz. 1264 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
Uwagi
  1. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w USC miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego stałego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju.
  2. W razie braku takiego miejsca, czynności tej dokonuje się w USC m. st. Warszawy.
  3. Jeżeli umiejscowiony akt nie zawiera wszystkich danych, które powinny się w nim znaleźć wg prawa polskiego lub występują w nim błędy pisarskie, akt taki podlega uzupełnieniu lub sprostowaniu w drodze odrębnego postępowania administracyjnego.  
  4. Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, w zależności od sytuacji stosuje się przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Małżonkowie składają wtedy stosowne oświadczenia.
Oznaczenie karty SG.0143.16.2014

Aktualizacja  29 maja 2014