A A A
Wymagane dokumenty
  1. Podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia
  2. Dowód osobisty, odpis  skrócony aktu urodzenia,

W przypadku wdowy/wdowca dodatkowo:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa oraz zgonu małżonka,

W przypadku osoby rozwiedzionej dodatkowo:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
Powyższych odpisów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC w Słomnikach.
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 38,00 zł
17 zł za pełnomocnictwo
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy na bieżąco w dniu złożenia podania
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Urząd Stanu Cywilnego
Agnieszka Włodarczyk
Nr pokoju: 33
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 133
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do  Sądu Rejonowego w ………… Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212,  poz. 1264 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i opiekuńczy
  • (Dz. U. z 2012 poz. 788 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
Uwagi Osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest złożyć przed kierownikiem USC zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Wniosek składa się osobiście w USC  w miejscu stałego zameldowania wnioskodawcy(bądź ostatniego stałego w przypadku jego braku).  Osoby przebywające za granicą zaświadczenie mogą uzyskać za pośrednictwem polskiej placówki konsularnej. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
Zaświadczenie może otrzymać również osoba trzecia (pełnomocnik), która łącznie z wnioskiem przedstawi (złożone przez osobę zainteresowaną przed innym kierownikiem USC lub polskim konsulem) zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa wraz z pełnomocnictwem.
Oznaczenie karty SG.0143.25.2014

Aktualizacja 29 maja 2014