A A A
Wymagane dokumenty 1.    Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - obywateli polskich - stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie nie zamieszkałych, stale przebywającego na obszarze gminy lub zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem, niż adres ich zameldowania na pobyt stały,
2.    Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.    Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy 3 dni, z zapewnieniem niezwłocznego doręczenia decyzji wnioskodawcy.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Arkadiusz Smach
Nr pokoju: 30
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 130
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Skarga do Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Burmistrza Słomnik w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm)
Uwagi Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków.
Oznaczenie karty SG.0143.15.2014

Aktualizacja  29 maja 2014