A A A
Wymagane dokumenty 1.    Wniosek
2.    Kopia tytułu prawnego władania nieruchomością
3.    Mapa lub rysunek określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
Opłaty zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej
opłata za usunięcie drzew lub krzewów, wg: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.) 
Przewidywany termin załatwienia sprawy - od jednego miesiąca
- do dwóch m-cy w spawach szczególnie skomplikowanych 
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Gąciarz
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 
Tryb odwoławczy Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki. Dokumenty składa się na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
Podstawa prawna Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) 
Uwagi Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela i/lub wszystkich współwłaścicieli. Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Zgodnie z art. 83 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
    
Przepisów art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów:
- w lasach;
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
- na plantacjach drzew i krzewów;
- których wiek nie przekracza 10 lat;
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 
Oznaczenie karty SG.0143.33.2014 

Aktualizacja 29 maja 2014

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_na_usuniecie_drzew.doc)Wniosek[ ]31 kB2016-02-17 09:58