A A A
Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 Burmistrz  Gminy Słomniki serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Słomniki, przedsiębiorców, członków i przedstawicieli stowarzyszeń oraz instytucji do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są:

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
  • mieszkańcy Gminy inni niż wymienieni w pkt.1,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • organy władzy publicznej,
  • podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 na sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.