A A A
Małopolska Niania 2.0

Rodzice, którzy zatrudniają nianię mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia opiekunki dl dzieci do lat 3.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza drugi nabór do projektu „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”.

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl.