A A A
Herb Gminy

Obwieszczenie II o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Budowa Zakładu Przetwarzania odpadów związanego z wytwarzaniem biomasy oraz paliw alternatywnych przewidzianego do realizacji w miejscowości Januszowice: obręb ewidencyjny: Nr 0003, Januszowice, jednostka ewidencyjna 120612_5, Słomniki, na nieruchomościach oznaczonych - działki numer geod. 483/7, 483/9, 483/12, 483/13”.

Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr ewid. 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Iły oraz terenu pod trasę S-7) - Etap II

Ognisko

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" realizuje zadanie pod nazwą „Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”. Formuła Klubu opiera się na cyklicznych spotkaniach integracyjno-terapeutycznych skierowanych do dzieci niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami w rozwoju zamieszkujących teren powiatów krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, miechowskiego oraz miasta Kraków.

Herb Gminy

Informujemy, że w dniach od 8 września do 6 października 2016 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64 pok. 19 lub 35, II piętro w godzinach pracy Urzędu został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Słomniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu jest udostępniony w w/w terminie na stronie internetowej.

Herb Gminy

Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Słomniki– etap II – dotyczący obszaru obejmującego miejscowości Brończyce, Czechy, Kępa, Miłocice, Niedźwiedź, Polanowice, Ratajów, Szczepanowice, Trątnowice, Waganowice, Wesoła, Zaborze, z wyłączeniem działek nr: 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7. Łącznie z projektem planu wyłożeniu podlega prognoza oddziaływania na środowisko.