A A A
Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) - ETAP II

Więcej

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa Zakładu Frontal Profil do produkcji wlewków i profili aluminiowych w miejscowości Wężerów

Barwy Wolontariatu

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Słomniki

Poznanie Państwa opinii w kwestii rewitalizacji obszarów Gminy Słomniki pozwoli na stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie w pełni uwzględniał oczekiwania społeczne.

Herb Gminy

Gmina Słomniki planuje przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.