A A A
Herb Gminy

Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Słomniki– etap II – dotyczący obszaru obejmującego miejscowości Brończyce, Czechy, Kępa, Miłocice, Niedźwiedź, Polanowice, Ratajów, Szczepanowice, Trątnowice, Waganowice, Wesoła, Zaborze, z wyłączeniem działek nr: 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7. Łącznie z projektem planu wyłożeniu podlega prognoza oddziaływania na środowisko.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 29.08.2016, z wniosku Pana Łukasza Grabowskiego, ul. Sosnowa 30a, 32-332 Bukowno, pełnomocnika AMPLUS Sp. z o.o. S.K.A, Niegardów 26, 32-104 Koniusza, złożonego w dniu 11.07.2016 r. wydana została decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą, „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na terenie działek o nr ew. 100/9, 100/10, 100/13 w miejscowości Prandocin Iły –Gmina Słomniki”.

Herb Gminy

Obwieszczenie Burmistrz Gminy Słomniki o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Budowa Zakładu Przetwarzania odpadów związanego z wytwarzaniem biomasy oraz paliw alternatywnych przewidzianego do realizacji w miejscowości Januszowice: obręb ewidencyjny: Nr 0003, Januszowice, jednostka ewidencyjna 120612_5, Słomniki, na nieruchomościach oznaczonych - działki numer geod. 483/7, 483/9, 483/12, 483/13”.

Turniej Rad Sołeckich

Przedstawiamy program Igrzysk Rad Sołeckich.

Herb Gminy

Od 28.07.2016 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza na wybranych obszarach gminy Słomniki. Zadanie „Wykonanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z analizą koniecznych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, zostanie wykonane w ramach podpisanej umowy nr IXA/376/SR w dniu 18 maja 2016 r., pomiędzy województwem małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a firmą ATMOTERM S.A.