A A A

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkopolska Grupa Prawnicza

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zostań liderem

Szlachetna Paczka poszukuje Lidera Rejonu, który podejmie się zbudowania zespołu wolontariuszy i sprawowania nad nimi pieczy podczas przedświątecznej akcji pomocy najuboższym w Słomnikach.

WFOŚiGW Kraków

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem do termomodernizacji swoich domów zapraszamy na dni otwarte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach 20–21 lipca.

Zarządzenie w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Słomniki poprzez organizację „IX Igrzysk Sportowych Rad Sołeckich” oraz eliminacji gminnych - piłkarskiego turnieju dla dzieci – „Wakacje z piłką nożną”.