A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 425/41 o pow. 5,0116 ha położona w miejscowości Prandocin Wysiołek.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii po uzupełnieniach i wyjaśnieniach do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa ogniowej cynkowni zanurzeniowej o wydajności 6 Mg/godzinę, na działce ewidencyjnej nr 600/34 w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki, powiat krakowski.”

Herb Gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Pociąg SKA

Od 10 marca obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów na trasie Kraków–Słomniki–Sędziszów.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa wagi statycznej kolejowo-samochodowej na torze nr 2, budowa kontenera do obsługi wagi wraz z infrastrukturą techniczną, w tym instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej zasilającej, sterowniczej i sygnalizacyjnej; i utwardzeniem fragmentów torów dojazdowych do wagi/rampy, na działkach nr 314/5, 314/10, obr. 0016 Ratajów, j. ewid. Słomniki.