A A A
Herb Gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej - w załączeniu.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Więcej

Herb Gminy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynków rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budową ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedźwiedź, na działce nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki".

Więcej

Od poniedziałku  (03.02.2020 r.) na terenie całego kraju startuje kwalifikacja wojskowa. Przed komisjami kwalifikacyjnymi szukajcie żołnierzy w oliwkowych beretach – opowiedzą Wam oni o służbie w WOT, opiszą proces rekrutacji i przedstawią jakie profity czekają na tych, którzy zdecydują się wstąpić do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT).

Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki - obszar w Wężerowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej