A A A
SOW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) zostały wywieszone  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – teren pod garaże blaszaki w mieście Słomniki  oraz działki (łąki) w miejscowości Miłocice (przedłużenie umów z dotychczasowymi dzierżawcami).

Patronat honorowy

Patronat Burmistrza Gminy Słomniki

  1. O patronat honorowy Burmistrza Gminy Słomniki może ubiegać się organizator wydarzenia organizowanego na terenie Gminy Słomniki, posiadającego rangę społeczną, kulturalną, a także przyczyniającego się do promocji Gminy Słomniki.
  2. Wniosek o patronat honorowy Burmistrza Gminy Słomniki (wg wzoru), należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Słomnikach, pok. 3, I piętro.
  3. Wzór wniosku o patronat honorowy można pobrać ze strony internetowej Gminy Słomniki (www.slomniki.pl – zakładka Patronat Honorowy Burmistrza Gminy) lub otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Słomnikach.
  4. Prośbę o patronat należy złożyć na co najmniej 15 dni przed planowanym terminem wydarzenia. Informacja o przyznaniu Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy Słomniki jest zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

5. Otrzymanie patronatu honorowego Burmistrza Gminy Słomniki zobowiązuje organizatora do:

a) zamieszczenia informacji o patronacie honorowym Burmistrza Gminy Słomniki oraz zamieszczenie herbu Gminy Słomniki/logo Gminy Słomniki w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących wydarzenia objętego patronatem Burmistrza Gminy Słomniki

b) przekazania do Urzędu Miejskiego w Słomnikach plakatu informującego o wydarzeniu, relacji z wydarzenia i zdjęć dotyczących wydarzenia objętego patronatem Burmistrza Gminy Słomniki, celem publikacji na stronie internetowej Gminy Słomniki i w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Słomniki „Głos Słomnik”.

Niewywiązanie się ze zobowiązania, o których mowa w pkt. 5 może stanowić podstawę do odmowy przyznania organizatorowi patronatu w przyszłości.

Pliki do pobrania

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin.docx)Regulamin.docx[ ]15 kB2020-01-09 11:09
Pobierz plik (Wniosek o patronat.docx)Wniosek o patronat.docx[ ]15 kB2020-01-02 12:29
Pobierz plik (logo gminy Słomniki.pdf)logo gminy Słomniki.pdf[ ]682 kB2020-01-02 11:57
Pobierz plik (herb gminy Słomniki.jpg)herb gminy Słomniki.jpg[ ]188 kB2020-01-02 11:56
Recykling

Harmonogram odbioru odpadów przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Oddział Miechów z terenu gminy Słomniki w 2019 roku.

Kamera termowizyjna

Ekodoradca Gminy Słomniki uprzejmie informuje, iż w terminie od 7 do 10 stycznia 2020 r.będą wykonywane zdjęcia kamerą termowizyjną.