Drukuj
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2018r.
 3. Opiniowanie uchwały dot. opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 4. Opiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki.
 5. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 6. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 7. Opiniowanie uchwały w sprawie powołania Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Ławników.
 8. Opiniowanie uchwał w sprawach budżetowych.
 9. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych.
 10. Opiniowanie uchwały dot. przedłożonego Radzie Miejskiej wniosku.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Odsłony: 256