A A A
Herb Gminy

W dniu 13 czerwca 2019 roku  o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Zapytania sołtysów oraz gości sesji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2018r.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2018r.
 8. Wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Słomniki.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2018r.
 10. Absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.
 11. Podjęcie uchwały dot. opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Ławników.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożonego Radzie wniosku.
 19. Pytania, wolne wnioski.