A A A
Utrzymanie chodników

Ponieważ w okresie zimowym, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości chodnika leży po stronie właściciela posesji, zaś nadzór w tym zakresie sprawuje Gmina, już dziś przypominamy o tym ważnym dla czystości i bezpieczeństwa naszej gminy obowiązku.

W okresie zimowym, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości leży po stronie WŁAŚCICIELA POSESJI.

Kwestie te precyzyjne reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z dnia 30.07.2018 r.).

Oto najważniejsze jej punkty, o których warto pamiętać:

  1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  2. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym;
  3. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych
  4. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a.

Nadzór nad realizacją w/w obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w pkt. 1–4 należą do Gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Warto zapoznać się z całą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której szczegóły są  – tutaj.