A A A
Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2016 Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Sesja Rady Miejskiej

Przyjęto m.in. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 oraz w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Sesja Rady Miejskiej

Na XXVI sesji podjęto między innymi uchwałę dotyczącą nowych nazw ulic w Słomnikach, Rada Miejska wyraziła także zgodę na współfinansowanie przebudowy tzw. drogi kocmyrzowskiej wykonywanej z Powiatem Krakowskim.

Nowy sołtys

Funkcję tę objęła pani Magdalena Buczek, która zastąpiła pana Krzysztofa Szczęśniaka.

Sesja Rady Miejskiej

Przyjęcie Planu Mobilności, Informacji na temat Stanu Bezpieczeństwa Gminy Słomniki  za rok 2016 to jedne z ważniejszych uchwał tej sesji.