Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.04.2021 – 27.05.2021.

 1. Uroczystość 3Maja – w związku z pandemią symboliczne złożenie kwiatów i msza Święta
 2. Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem:
 • przekazanie czeku z dofinansowaniem z RFRD na modernizację drogi w Szczepanowicach w wysokości 345 000 zł
 • omówienie stanu realizacji drogi S7 oraz zmiana kategorii drogi E7
 • omówienie problemu ruchu tranzytowego wschód – zachód oraz budowy wschodniej obwodnicy Słomnik w ciągu dróg wojewódzkich
 1. Spotkanie ze Starostą Krakowskim Wojciechem Pałką:
 • współpraca w zakresie inwestycji drogowych /IS ul. Poniatowskiego/
 • omówienie tematu nieruchomości skarbu państwa /wizyta na suchym stawie/
 1. Udział w posiedzeniach Rady LGD
 2. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 3. Udział w wideokonferencji z Wojewodą Małopolskim oraz Ministrem Michałem Cieślakiem:
 •  Samorząd 3.0
 • Polski  Ład
 1. Uzgodnienia lokalizacyjne sieci gazowych – spotkania z projektantami
 2. Udział w naradzie technicznej dotyczącej projektu przebudowy drogi powiatowej w Zaborzu

Złożone wnioski:

 1. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o przyznanie pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego do 3,5 t dla jednostki OSP Wężerów w ramach zadania pn. „Bezpieczny Strażak”.
 2. Złożenie wniosku na dofinansowanie prac konserwatorskich pomnika Ofiar Faszyzmu w Słomnikach w ramach:
 • Funduszu Patriotycznego ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
 • Konkursu Małopolska Pamięta

Drogi Gminne

 1. Rozstrzygnięto przetarg na drogi gminne:
 • „Remont drogi gminnej nr ewid. 306 w miejscowości Trątnowice”
 •  „Remont drogi gminnej nr ewid. 562/2 i 562/3 w miejscowości Zagaje Smrokowskie”
 • „Remont drogi gminnej nr ewid. 53/3, 54/2 i 55/5 w miejscowości Szczepanowice”

Wykonawca: PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń, Niegardów 60

Wartość zadania: 128.600,19 zł

Termin realizacji: do końca lipca 2021

 1. Zakończono i odebrano prace przy remoncie cząstkowym dróg gminnych:

Firma Robót Ziemnych Prace Remontowo-Budowlane, Katarzyna Górnikowska, Wilków 84, 32-010 Luborzyca na kwotę 100.762,83.

 1. Rozstrzygnięto przetarg na drogi rolnicze:
 • „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janikowice-Dziewięcioły działka nr ewid. działki 245 w m. Janikowice w km 0+000 – 0+500”
 • „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 300/5 w m. Lipna Wola w km 0+000 – 0+250”
 • „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłocice-Przestańsko działka nr ewid. 519 w m. Miłocice w km 0+000 – 0+655”

Wykonawca: Firma MATEX Maksymilian Mirek

Wartość zadania: 372 000 zł

Termin wykonania: do 20.09.2021r.

Otrzymano promesę na dofinasowanie dróg rolniczych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 250.000,00

 1. Rozstrzygnięto przetarg na drogi gminne:
 • „Remont drogi gminnej 601773K w km od 0+000 do km 1+365 w miejscowości Polanowice i Szczepanowice, Gmina Słomniki”
 • „Remont drogi gminnej 601769K na odcinku I - w km od 0+000 do km 1+077, na odcinku II – w km od 1+093,44 do km 1+533 w miejscowości Brończyce i Niedźwiedź, Gmina Słomniki”

Wykonawca: PRODIM Oskar Niezabitowski ulica Blokowa 14 31-752 Kraków

Wartość zadania: 987 297,26 zł

Termin wykonania: do 20.09.2021r.

 1. Odbiór zadania pn.: "Budowa drogi manewrowej wewnętrznej przy ulicy Słonecznej w miejscowości Słomniki" – koszt: 862,63zł

Drogi powiatowe:

 1. Akceptacja ZDPK zadań z zakresu BRD:
 • montaż oświetlenia i dodatkowego oznaczenia kasetonem D6 przejścia dla pieszych w Polanowicach
 • poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania w Szczepanowicach poprzez ustawienie luster
 1. Rozstrzygnięty przetarg na dokumentację chodnika w Smrokowie – koszt 122 000zł
 2. Ogłoszony przetarg na realizację nakładki asfaltowej w Trątnowicach

 otwarcie ofert 28 maja 2021

 1. Przetarg na realizację odcinka drogi powiatowej od jednostki wojskowej do drogi Kocmyrzowskiej – 3 800 000 zł PRODIM Kraków, realizacja do końca 2022r.
 2. Akceptacja Zarządu Powiatu wniosku w sprawie remontu ul. Poniatowskiego w roku bieżącym

Sprawy bieżące:

 1. Podpisano umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki od 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 z Małopolskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Kraków ul. Barska 12 30-307 Kraków 
  Wartość zadania: 3 672 000,00 zł
 2. Podpisano umowę na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie 01.05.2021-30.04.2023 z Bankiem Spółdzielczym w Słomnikach
 3. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-  VII etap  ( od 01. 04.2021 roku  - 30.06.2021 r).
 4. W trakcie realizacji jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach /zakończenie w czerwcu/
 5. Przekazano Wykonawcy plac budowy pod budowę świetlicy wiejskiej w Orłowie (termin realizacji inwestycji do kwietnia 2022 roku)
 6. Opracowywana jest dokumentacja dotycząca ogłoszenia przetargu na budowę placów zabaw w m. Prandocin Iły i Wesoła.
 7. Przeprowadzono konsultacje z wykonawcą przebudowy i rozbudowy budynku po ZGKiM w Słomnikach w zakresie rozwiązań w projekcie wykonawczym/technicznym inwestycji
 8. W trakcie opracowania jest koncepcja wykonania monitoringu wizyjnego miasta Słomniki.
 9. Podpisano umowę na zakup 5 betonowych  ławek i 5 koszy na promenadę ul. Kolejowa- ul. Okrzei w Słomnikach, montaż - początek czerwca
 10. Podpisano umowę na przegląd roczny techniczny 17 placów zabaw na terenie gminy połączony ze szkoleniem 2 pracowników brygady remontowej, którzy będą wykonywać przeglądy okresowe i naprawy urządzeń na placach zabaw. W czerwcu będzie wymieniany piasek na 17 placach zabaw.
 11. Wykonano program prac konserwatorskich dla pomnika Ofiar Faszyzmu w Słomnikach – trwa uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie
 12. Zlecono wykonanie programu konserwatorskiego dla kapliczki w Sosnówce

Program Czyste Powietrze

 • Ilość wniosków złożonych: 13
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia mieszkańców:  15
 • wnioski złożone na poziom podstawowy: 7
 • wnioski złożone na poziom rozszerzony: 6

Stopień realizacji Partnerskiego Projektu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii

 • Wszystkie instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła zostały już zamontowane i objęte ubezpieczeniem.
 • W dniu 24.05.2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące zamontowanych już pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej /wyjaśnienie nieprawidłowości/
 • Na terenie gminy zamontowano łącznie 126 instalacji odnawialnych źródeł energii.

Ekointerwencje

 • Dzikie wysypiska śmieci: 34 zgłoszenia w 2021 r.
 • Zanieczyszczenia powietrza: nowe zgłoszenia 2
 • Zgłoszenia w trakcie weryfikacji: 17
 • Wykryto naruszenie przepisów (spalanie śmieci) w 2 przypadkach, sprawę skierowano na policję celem ukarania sprawcy.

Akty notarialne:

 1. Sprzedaż mieszkania o  48,23m2  w Polanowicach na rzecz najemcy za kwotę 22 382 zł

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Prace porządkowe na kąpielisku w Januszowicach, m.in. sprzątanie terenu, wywóz śmieci, koszenie terenów zielonych
 • Sprzątanie terenu wokół stawu w Januszowicach
 • Koszenie terenów zielonych: na skateparku, 17 placach zabaw, przy budynku starej szkoły, przy urzędzie miejskim
 • Transport asfaltu do remontu infrastruktury drogowej
 • Transport maseczek ochronnych
 • Transport ławek i koszy z placu targowego i skateparku
 • Montaż uchwytów w toaletach dla osób niepełnosprawnych w placówce wsparcia dziennego przy ul. Mickiewicza
 • Malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy PSZOK, ul. Niecała w Słomnikach
 • Naprawa mebli i malowanie pokoi w urzędzie miejskim
 • Wywóz gabarytów z mieszkań socjalnych
 • Transport gablot wystawowych z MGCK na Rynek w Słomnikach
 • Transport odpadów z terenu ścieżki rowerowej ul. Okrzei–ul. Kolejowa w ramach akcji Sprzątania świata
 • Czyszczenie koryta rzeki Szreniawy
 • Remont schodów wejściowych bocznych w budynku MGCK w Słomnikach
 • Remont schodów wejściowych w budynku MBP w Słomnikach wraz z malowaniem barierek ogrodzenia
 • Naprawa drogi gminnej w Januszowicach
 • Transport i montaż słupków i progów parkingowych na skateparku w Słomnikach
 • W budynku starej szkoły wymiana żarówek oraz naprawa wejścia na dach
 • Naprawa podmurówki przy pomniku powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym w Słomnikach

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel