Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 28.05.2021 – 24.06.2021.

Spotkania i narady:

 1. Spotkanie w sprawie modernizacji ul. Poniatowskiego /gaz, wodociąg, remont nawierzchni jezdni i chodników/
 2. Spotkania w sprawie gazyfikacji Gminy – pilna potrzeba koordynacji inwestycji za strony PSG
 3. Posiedzenia zdalne Rady LGD Jurajska Kraina
 4. Przygotowania do Zjazdu Gminnego OSP
 5. Objazd i kontrola placów zabaw
 6. Wideokonferencja w sprawie projektu przebudowy drogi powiatowej w Zaborzu
 7. Udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku OSPRP
 8. Udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 9. Akcja promocyjna dotycząca szczepień przeciw Covid – 19 – inicjatywa Wojewody Małopolskiego

Aktualne dane dotyczące szczepień w Gminie Słomniki /22.06.2021/:

 • Ilość mieszkańców: 13 557
 • Ilość osób zaszczepionych przynajmniej 1 dawką: 5651
 • Ilość osób w pełni zaszczepionych: 3417
 • Procent osób w pełni zaszczepionych: 25,2%
 • Bieżące informacje: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin

Złożone wnioski:

 1. Wniosek do WFOŚiGW w Krakowie o przyznanie pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego dla jednostki OSP Wężerów w ramach zadania pn. „Bezpieczny Strażak”. - odrzucony
 2. Wniosek na dofinansowanie prac konserwatorskich pomnika Ofiar Faszyzmu w Słomnikach w ramach – pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 3. Wnioski do FRIL – komponent dotyczący miejscowości po PGR  - odrzucone

     4. Przyznanie dofinansowania w kwocie 96.850,00 zł na zadanie pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słomniki”’ z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.

 1. Wniosek do programu Małopolskie OSP – brak informacji
 2. Wniosek do programu Bezpieczne przejścia dla pieszych – brak informacji

Wnioski do małopolskiego Banku Projektów Turystycznych:

 1. Budowa ścieżki rowerowej od kościoła Bożego Ciała w Słomnikach do bazyliki Grobu Bożego w Miechowie
 2. Szlak Kościuszkowski na terenie Gminy Słomniki wraz z utworzeniem izby regionalnej w Muniakowicach
 3. Trasa nordic walking do stawu w Januszowicach
 4. VeloJura - budowa szlaków rowerowych na terenie Małopolski

Podpisano umowę o dofinansowanie „Modernizacji budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu”.

Większość prac została wykonana w latach 2017-2020 i były to prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oraz wyremontowaniem pomieszczeń: biblioteki i świetlicy dla społeczności Ratajowa. W bieżącym roku zakupione zostaną meble i sprzęt AGD i RTV na potrzeby świetlicy.

Wartość projektu wg umowy to 812.542,23 zł, dofinansowanie 422.498,96 zł.

Dotacja została przyznana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

 Drogi Gminne

Została przyznana kwota w wysokości 309 293,00 (55% kosztów) z Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania pn.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na modernizację drogi Brończyce – Niedźwiedź – przetarg rozstrzygnięty

Drogi powiatowe:

Rozstrzygnięto przetarg na realizację nakładki asfaltowej w Trątnowicach ok. 500mb – wykonawca firma COLAS Polska sp. z o.o. 62-070 Palędzie ul. Nowa 49

Przetargi:

 1. Rozstrzygnięto przetarg na zadania dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego ze stacji trafo nr 22567 w miejscowości Miłocice oraz dobudowy i montażu lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości: Prandocin Iły – droga za parkingiem, Polanowice – skrzyżowanie do Szczepanowic, Wężerów Dolny.

Wykonawca:  Firma Handlowo- Usługowa ELDO Jacek Mucha, Krępa 131 A, 32-075 Gołcza

Wartość zadania: 35.525,11 zł brutto.

 1. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie punktowej zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Prandocin Wysiołek, Januszowice i Kacice w związku z planowaną budową i przebudową linii wysokiego napięcia Słomniki – Skała

Wykonawca: Firma SOFT SYSTEM S.C. ul. Długo 15 Trzebinia

Wartość zadania: 27 060zł brutto

Przetargi ogłoszone:

 1. Budowa wiaty przy OSP na działkach nr ewid. 187/4, 187/7 w Miłocicach, gm. Słomniki

Otwarcie ofert 30 czerwca 2021

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-  VII etap
 2. Uzyskano decyzje pozwolenia na rozbiórki budynków kolidujących w ramach przebudowy i rozbudowy budynku ZGKIM. W trakcie procedura związana z zatwierdzeniem projektu i wydaniem decyzji na przebudowę i rozbudowę budynku w wraz z zagospodarowaniem terenu
 3. Przetarg na dzierżawę kąpieliska – nie rozstrzygnięty
 4. Uzgodnienia w sprawie monitoringu miasta – 32 kamery
 5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach – w trakcie odbioru
 6. Trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na modernizacji drogi powiatowej w Zaborzu /betonówka/
 7. Zakupiono Torbę Ratowniczą R1 dla OSP Smroków
 8. Samochód z OSP Smroków przekazano dla OSP Janikowice
 9. Dokonano przeglądu technicznego wszystkich placów zabaw w gminie Słomniki oraz przeszkolono 2 pracowników brygady remontowej do wykonywania przeglądów okresowych i napraw na placach zabaw
 10. Wymieniono piasek na certyfikowany we wszystkich piaskownicach na placach zabaw;
 11. W połowie lipca uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu pływającego; obecnie trwają szkolenia pracowników wypożyczalni na ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 12. Trwa podpisywanie porozumień z OSP oraz z podmiotami wskazanymi przez sołtysów na utrzymanie placów zabaw, systematyczne koszenie i zgłaszanie ewentualnych awarii do Urzędu
 13. 24-25 czerwca rusza Małopolski Festiwal Innowacji w wersji on-line, na portalu Facebook będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami dotyczące budownictwa energooszczędnego, sposobów na walkę z niską emisją oraz co robić, aby płacić mniejsze rachunki
 14. Trwa akcja Rowerem po gminie Słomniki, cieszy się ona dużym zainteresowaniem, jeszcze do 30 czerwca zapraszamy osoby, które chcą aktywnie poznawać ciekawe zakątki naszej gminy; szczegóły w naszych lokalnych mediach
 15. Zakupiono i zamontowano  ławki  i  kosze na promenadzie ul. Kolejowa- ul. Okrzei w Słomnikach,

Program Czyste Powietrze

 • Ilość wniosków złożonych: 9
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia mieszkańców:  16
 • pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 5

Ekointerwencje

 • Dzikie wysypiska śmieci: 10 zgłoszeń
 • Zanieczyszczenia powietrza: nowe zgłoszenia 3

CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) - Od 1 lipca b.r. każdy mieszkaniec, zarządca budynku ustawowo zobligowany będzie aby złożyć deklarację o źródłach ciepła lub spalania paliw (obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554)). Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu CEEB oraz w formie papierowej. Deklaracje można złożyć listem lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 Program Czyste Powietrze – od 1 lipca 2021r. wprowadzone zostaną zmiany do Programu Czyste Powietrze. Od 1 lipca wycofane będą dotacje na piece węglowe, nadmienić należy, iż w Małopolsce już od 1 stycznia 2021 r. jest zakaz dotowania kotłów na węgiel (zakaz wynika z uchwały antysmogowej). Kolejną zmianą jest zmiana progów dochodowych, od 1 lipca dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy wzrośnie do poziomu 1 564 zł na osobę. Ponad, to będą wyższe dotacje do kotłów na pellet o podwyższonym standardzie.

 Uruchomienie trzeciej edycji programu Mój Prąd planowane jest na 1 lipca 2021 r., a nabór ma potrwać do 22 grudnia 2021 r.

Akty notarialne:

 1. Sprzedaż mieszkania o  43,72m2  w Słomnikach ul. Kolejowa na rzecz najemcy za kwotę 22 550 zł

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Place zabaw w gminie Słomniki: koszenie, naprawa urządzeń zabawowych; szkolenie z przeglądów okresowych.
 • Koszenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych: skatepark przy ul. 3 Maja i strefa rekreacji w Januszowicach
 • Malowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach
 • Naprawa dachu w garażu oraz malowanie bramy garażowej przy budynku socjalnym na ul. Kościuszki
 • Przegląd i naprawa drzwi w Urzędzie Miejskim w Słomnikach
 • Montaż znaków drogowych na drogach gminnych
 • Łatanie dziur na drogach gminnych
 • Sprzątanie i wywóz śmieci z terenów rekreacyjnych: ścieżka rowerowa na ul. Okrzei, strefa rekreacji w Januszowicach
 • Montaż ławek i koszy na ścieżce rowerowej ul. Okrzei-ul. Kolejowa

W załączeniu nowe harmonogramy odbioru śmieci na II półrocze 2021.

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel