Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 25.06.2021 – 9.09.2021.

Spotkania i narady:

 1. Zjazd Gminny Związku OSP RP w Niedźwiedziu
 2. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 3. Walne Zebranie LGD Jurajska Kraina
 4. Szkolenie Małopolskich LGD – spotkanie z wicemarszałkiem Ł. Smółką
 5. Zdalne spotkanie informacyjne na temat programu Polski Ład – Bank Gospodarstwa Krajowego
 6. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP
 7. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina
 8. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dotacja dla Gminy Słomniki 650 000zł
 9. Złote Gody - jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego
 10. Spotkanie w ZDPK na temat remontu ul. Poniatowskiego
 11. Spotkanie informacyjne w sprawie krakowskiego obszaru metropolitarnego
 12. Powitanie Kadrówki – Przewodniczący RM
 13. Jubileusz 75 lecia Juvenii Prandocin
 14. Spotkanie w sprawie budowy utwardzonego pobocza w Smrokowie – uzgodnienie dokumentacji projektowej
 15. Spotkania konsultacyjne w sprawie przyszłości LGD w kontekście zmian proponowanych przez UM
 16. Spotkanie w sprawie utworzenia w urzędzie miejsca do przesłuchań świadków w ramach spraw sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Krakowie
 17. Objazd szkół- kontrola przygotowania jednostek do nowego roku szkolnego
 18. Uroczystości dożynkowe w parafiach
 19. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze MDP w Rudawie

Aktualne dane dotyczące szczepień w Gminie Słomniki /z dnia 6.09.2021/:

 • Ilość mieszkańców: 13 557
 • Ilość osób zaszczepionych przynajmniej 1 dawką: 6951
 • Ilość osób w pełni zaszczepionych: 6687
 • Procent osób w pełni zaszczepionych: 49,3%
 • Bieżące informacje: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin
 • Akcje promocyjne – KGW Kacice, Prandocin, Ratajów, urząd

Złożone wnioski:

 1. Złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Sportowa Polska 2021” na zadanie pn. ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Waganowicach”. Wnioskowana kwota to 339.248,00 zł.
 2. Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład:
 • Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Przebudowa Rynku w Słomnikach
 • Budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki

Drogi Gminne

 1. Dokonano odbioru dróg:
 • „Remont drogi gminnej nr ewid. 306 w miejscowości Trątnowice
 • „Remont drogi gminnej nr ewid. 562/2 i 562/3 w miejscowości Zagaje Smrokowskie
 • „Remont drogi gminnej nr ewid. 53/3, 54/2 i 55/5 w miejscowości Szczepanowice

Wykonawca: PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń, Niegardów 60; kwota: 128.600,19 zł

 1. Drogi w trakcie realizacji:
 • „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janikowice-Dziewięcioły działka nr ewid. działki 245 w m. Janikowice w km 0+000 – 0+500”
 • „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 300/5 w m. Lipna Wola w km 0+000 – 0+250”
 • „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłocice-Przestańsko działka nr ewid. 519 w m. Miłocice w km 0+000 – 0+655”

Wykonawca: „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50 Wartość inwestycji 372.214,30 zł Termin wykonania: do 20.09.2021r.

 •  „Remont drogi gminnej 601773K w km od 0+000 do km 1+365 w miejscowości Polanowice i Szczepanowice, Gmina Słomniki”
 •  „Remont drogi gminnej 601769K na odcinku I - w km od 0+000 do km 1+077, na odcinku II – w km od 1+093,44 do km 1+533 w miejscowości Brończyce i Niedźwiedź, Gmina Słomniki”

Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski, Kraków, ul. Blokowa 14 Koszt inwestycji: 987.297,26 zł Termin wykonania: do 20.09.2021r.

 1. Uzyskane dofinansowanie:

FOGR – dofinasowanie dróg rolniczych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200.000,00

RFRD – dofinansowanie remontu dróg w Szczepanowice – Polanowice i Brończyce – Niedźwiedź w wysokości 654 000zł

4.Złożono wnioski o dofinansowanie zadania na remont dróg gminnych z wykonaniem na 2022r. (RFRD):

 •  „Remont drogi gminnej nr 601775K "Czechy Podgórne - Niegardów Kolonia" w km 0+000 - 1+211 w miejscowości Czechy gmina Słomniki” – wartość zadania: 400.282,61 zł
 • „Remont drogi gminnej nr 601765K w km 0+000 - 0+826 oraz w km 0+830 - 1+140 w miejscowości Prandocin Wysiołek, gm. Słomniki” – wartość zadania: 835.542,86 zl

5.Złożono wnioski o dofinansowanie wykonania przejść dla pieszych:

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+172 do 0+177 (w tym przejście dla pieszych w km 0+175) w miejscowości Słomniki, Gmina Słomniki – ul. Św. Jana Pawła II
 • Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+078 do 0+083 (w tym przejście dla pieszych w km 0+080) w miejscowości Słomniki, Gmina Słomniki – ul. Słoneczna
 • Przyznane dofinansowanie (80%) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowa przejść dla pieszych na ul. Słonecznej (73.800 zł) oraz ul. Jana Pawła II (44.280 zł).

6.Prace ziemne i bieżące na drogach:

Zamontowano bariery przy chodniku na ul. Kolejowej na długości 50mb (ścieżka pieszo-rowerowa), Wykonawca: MOL-BUD, Dariusz Molong, kwota; 14.760,00 zł

Utwardzono drogę materiałem kamiennym na długości ok. 80m w m. Janikowice (Gęsi Rynek), wykonawca: EL-KOP Jacek Natkaniec, kwota: 12.300,00 zł

Odtworzenie rowów przydrożnych w miejscowościach: Wężerów dolny 220mb, Smroków 220mb, Prandocin Wysiołek k. świetlicy 100mb, Prandocin Wysiołek k. komisu 130mb (+przebudowa 2 zjazdów), Wykonawca: EL-KOP Jacek Natkaniec, kwota: 14.809,20 zł

Usunięcie namulonej ziemi i utwardzenie drogi w wąwozie w Trątnowicach, Wykonawca: Trans-Jar Jarosław Nowak, kwota: 6.765,00 zł

Odmulenie dróg w m. Niedźwiedź (kolonia), Wykonawca: Trans-Jar Jarosław Nowak, kwota:1.722,00 zł

Odmulenie dróg w m. Czechy, Niedźwiedź (kolonia), Janikowice, Wykonawca: EL-KOP Jacek Natkaniec, kwota: 2.460,00 zł

Drogi powiatowe:

 • wykonano nakładkę asfaltową w Trątnowicach,
 • w przygotowaniu dokumentacja na utwardzone pobocze w Waganowicach i Smrokowie,
 • remont wodociągu na ul. Poniatowskiego – później gaz i remont nawierzchni i chodników
 • odnowione oznakowanie poziome na drogach /w trakcie realizacji/,
 • ogłoszono przetarg na zadania z zakresu BRD

 Przetargi:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dróg gminnych na obszarze po scaleniu i podziale przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach” – dwa postępowania

Wykonawca: VIA Michał Swatek oś. Piastów 5/35, 31-523 Kraków

Wartość zadania: 86 100 zł

Termin realizacji: 31.05.2022r.

 1. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słomniki /obok MGCK/.

Wykonawca: KTL SPORT ul. Spółdzielcza 15, 32-300 Olkusz

Wartość zadania: 283 130 zł

Termin realizacji: 3 miesiące

 1. Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania: Zadanie1. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Prandocin Iły Zadanie 2. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wesoła

Wykonawca: APIS POLSKA ul. 3Maja 85, 37-500 Jarosław

Wartość zadania: 99 500 zł

Termin realizacji: 3 miesiące

 1. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach,

Wykonawca: MaxGryf Maj Grzegorz Rzeżuśnia 6, 32-075 Gołcza

Wartość zadania: 118 270 zł

Termin realizacji: 3 miesiące

Przetargi ogłoszone:

 1. Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z instalacjami kablowymi SN 15 kV oraz niskiego napięcia na działce nr ewidencyjnej 46 w Niedźwiedziu, gmina Słomniki - III postępowanie
 2. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów

Sprawy bieżące:

 1. Zakończono zadanie ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach" - Wykonawca firma ,,Ekoservispol" Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, -  kwota za całość zadania 3.855.745,41
 2. Zakończenie robót i odbiór końcowy zadania dotyczącego budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego ze stacji trafo nr 22567 w miejscowości Miłocice wraz z dobudową i montażem lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości: Prandocin Iły, Polanowice, Wężerów przez Firmę Handlowo-Usługową ELDO Jacek Mucha, Krępa 131 A, 32-075 Gołcza.
 3. Wykonano I etap zadania ,,Wywóz i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Słomniki" Wykonawca firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza  5a, 02-661 Warszawa - wywieziono i zutylizowano 68,21 Mg odpadów niebezpiecznych z pokryć dachowych - kwota 30.129,72 zł
 4. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-  VIII etap 
 5. Wykonawca zadania związanego z  przebudową i rozbudową budynku po ZGKiM w Słomnikach  uzyskał decyzje pozwolenia na budowę i rozpoczął roboty budowlane określone w I Etapie wykonania zadania.
 6. Podpisano umowę na budowę wiaty przy budynku OSP w Miłocicach.
 7. Wykonane zostało pokrycie dachu na części budynku szkoły w Prandocinie (Zamawiającym była Szkoła Podstawowa w Prandocinie)
 8. Trwają prace po przeglądach gwarancyjnych na skateparku przy ul. 3 Maja i w strefie rekreacji w Januszowicach
 9. Rozpoczęto formalną procedurę utworzenia kąpieliska w strefie rekreacji w Januszowicach
 10. Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego w strefie rekreacji w Januszowicach
 11. W dniach 1 lipca-13 sierpnia gościliśmy wystawę IPN „Polski Gen Wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)”
 12. Leki przeterminowane – porozumienie z apteką NOVA
 13. Projekt porozumienia z GDDKiA w sprawie przejęcia dróg dojazdowych do pól przy S7
 14. Wydano decyzję środowiskową dla przebudowy drogi powiatowej na Zaborzu
 15. Podpisanie umowy z Województwem Małopolskim na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Wężerowie. Kwota pomocy finansowej wynosi 30.000,00 zł.
 16. Podpisanie umowy z Województwem Małopolskim na realizację zadania pn. „Remont budynku komunalnego Remizy OSP w Słomnikach, gm. Słomniki”. Kwota udzielonej pomocy finansowej wynosi 25.000,00 zł.
 17. Trwa podpisywanie porozumień z OSP oraz z podmiotami wskazanymi przez sołtysów na utrzymanie placów zabaw, systematyczne koszenie i zgłaszanie ewentualnych awarii do Urzędu

Program Czyste Powietrze

 • Ilość wniosków złożonych: 15
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia mieszkańców:  20
 • pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 8
 • wprowadzenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 47 deklaracji
 • dnia 8 sierpnia we współpracy z Sołtysem miejscowości Muniakowice zorganizowano spotkanie dla mieszkańców dotyczące dofinansowań do wymian źródeł ogrzewania i termomodernizacji, obowiązującej w Małopolsce Uchwały Antysmogowej oraz obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania i źródeł spalania paliw.

Zapowiedź Programu „POWIAT BEZ SMOGU”

Dnia 25 sierpnia b.r. Rada Powiatu w Krakowie uchwaliła uchwałą nr. XXXIII/373/2021 zasady udzielenia dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska „POWIAT BEZ SMOGU”.

Mieszkańcy powiatu krakowskiego będą mogli starać się o dotacje na zakup i montaż nowego źródła ciepła którym jest kocioł gazowy, pieca zasilany prądem elektrycznym, instalacja solarna z kolektorami słonecznymi i pompa ciepła.

Kto będzie się mógł ubiegać o dofinansowanie – wnioskodawcy posiadający tyt. Prawny do nieruchomości położonej na terenie powiatu krakowskiego na, której mieści się budynek jedno lub wielorodzinny (dotacja obejmuje również właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych).

Maksymalne dofinansowanie będzie wynosiło 3 tysiące złotych.

Nabór wniosków będzie ogłoszony przez Starostwo Powiatowe, wnioski będzie można składać tylko elektronicznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Akty notarialne

Zakup działki nr 72 o pow. 0.4 ha w Słomnikach /ul. Kolejowa – ul. Mirka/ za kwotę 62 000 zł

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Place zabaw w gminie Słomniki: koszenie, malowanie i naprawa urządzeń zabawowych; montaż piaskownicy przy ul. Słonecznej, demontaż starych zjeżdżalni wg wytycznych z przeglądów technicznych
 • Strefa rekreacji w Januszowicach: montaż odbojników do sprzętu pływającego, montaż słupków i lin zabezpieczających kajaki i rowerki, wykonanie wieszaków na kapoki, przewóz kajaków i rowerków na kąpielisko,
 • Koszenie i sprzątanie: terenów rekreacyjnych na skateparku przy ul. 3 Maja (w tym prace porządkowe po podtopieniach) i strefa rekreacji w Januszowicach, plac zabaw w Czechach, stadion LKS Słomniczanka, teren urzędu miejskiego
 • Obcinka drzew w parku w Słomnikach, przy krzyżu na ul. Kolejowej i przy urzędzie miejskim
 • Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach, 1 sali lekcyjnej w szkole w Kacicach oraz 2 sal lekcyjnych w szkole w Prandocinie
 • Łatanie dziur na drogach gminnych, naprawa dróg (m.in. przy blokach ul. Kolejowa, naprawa kostki brukowej przy Komisariacie Policji)
 • Montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych
 • Sprzątanie i wywóz śmieci z terenów rekreacyjnych: ścieżka rowerowa na ul. Okrzei, strefa rekreacji w Januszowicach
 • Utworzenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych wg Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Dowóz worków z piaskiem osobom zagrożonym podtopieniami

Teleporada Pierwszego Kontaktu /NFZ/:

- telefon 800 137 200

- pon – pt. 18-8,

- soboty, niedziele i święta 24h

Informacja dla sołtysów na temat funduszu wiejskiego – bilans do końca kadencji

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel