Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 10.09.2021 – 21.10.2021.

Spotkania i narady:

 1. Otwarcie drogi ekspresowej S7 Widoma – Szczepanowice
 2. Objazd dróg dojazdowych przy S7, spotkanie w sprawie odprowadzenia wód opadowych Smroków i Lipna Wola
 3. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 4. Walne zebranie LGD Jurajska Kraina – perspektywa na przyszłość
 5. Audyt oświetlenia ulicznego w Gminie Słomniki – wnioski /2150 lamp o mocy 200kW, III warianty modernizacji – rekomendowany 5mln zł brutto, oszczędność ok 50 %/
 6. Dzień Edukacji Narodowej - spotkanie z dyrektorami szkół
 7. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim - Rządowy Program Cyfrowa Gmina – dotacja dla Gminy Słomniki 406 000zł
 8. Podpisanie umowy w sprawie utworzenia w urzędzie miejsca do przesłuchań świadków w ramach spraw sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Krakowie
 9. Spotkanie z Zarządem Powiatu Krakowskiego: klastry energii, realizacja IS 2021, program Powiat bez smogu
 10. Podpisanie umowy na dofinansowanie zadań wod. – kan. z PROW w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie

Aktualne dane dotyczące szczepień w Gminie Słomniki /20.10.2021/:

 • Ilość mieszkańców: 13 557
 • Ilość osób zaszczepionych przynajmniej 1 dawką: 7114
 • Ilość osób w pełni zaszczepionych: 6952
 • Procent osób w pełni zaszczepionych: 51,2%
 • Bieżące informacje: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin
 • Akcje promocyjne – KGW Waganowice, Zaborze, Janikowice, urząd

Drogi Gminne

Dokonano odbioru dróg rolniczych:

 1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janikowice-Dziewięcioły 500mb
 2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipna Wola 250mb
 3. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłocice-Przestańsko 655mb

Wykonawca: „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50. Wartość inwestycji 372.214,30 zł. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 186.107,00 zł

Dokonano odbioru dróg dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg

 1. Remont drogi gminnej 601773K w miejscowości Polanowice i Szczepanowice
 2. Remont drogi gminnej 601769K w miejscowości Brończyce i Niedźwiedź

Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski, Kraków, ul. Blokowa 14. Koszt inwestycji: 1.040,627,60 zł. Wysokość dofinansowania: 546.375,00 zł

Wyłoniono wykonawcę na remont i przebudowę dróg:

 1. „Remont drogi gminnej nr 601813K w miejscowości Polanowice”
 2. „Remont ul. Rzeźniczej w miejscowości Słomniki ”

Wykonawca: PHUP „MIKA” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, Nasiechowice 31. Cena oferty: 451.817,14 zł

 1. „Przebudowa zjazdu z DP 2162K oraz utwardzenie terenu w m. Prandocin Iły (przy OSP)”
 2. „Budowa ciągów pieszych - park przy ul. 3-go Maja w Słomnikach”

Wykonawca: „TOM-BUS” Wiesław Michalski, Kraków, ul. Zamkowa 19/9. Cena oferty: 247.015,37 zł

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych oraz chodników przy drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie gminy Słomniki – II postępowanie

W postępowaniu w zakresie części I (obszar wiejski) złożono jedną ofertę

Wykonawca: PHUP „MIKA” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, Nasiechowice 31. Cena oferty: 415.800,00 zł za sezon.

W zakresie części II (obszar miejski) postępowanie zostanie  unieważnione ze względu na brak ofert.

Ogłoszono drugi raz przetarg na zadania pn.:

 1. „Remont utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1263K w miejscowości Waganowice”
 2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 w km 3+094 – 3+415 w miejscowości Brończyce polegająca na budowie chodnika”
 3. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+172 do 0+177 (w tym przejście dla pieszych w km 0+175) w miejscowości Słomniki, Gmina Słomniki – ul. Św. Jana Pawła II”
 4. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+078 do 0+083 (w tym przejście dla pieszych w km 0+080) w miejscowości Słomniki, Gmina Słomniki – ul. Słoneczna”

 Prace ziemne i bieżące na drogach

Wykonano:

 1. Utwardzenie drogi w wąwozie w Trątnowicach, wykonawca: Trans-Jar Jarosław Nowak, 6.150,00 zł
 2. Utwardzenie drogi polnej w Brończycach, wykonawca: Leszek Kupczyk, 3.300,00
 3. Udrożnienie rowu wzdłuż drogi do domków nauczycielskich w Miłocicach wraz z odbudową przepustu, wykonawca: Mol-Bud, Dariusz Molong, 5.535,00 zł
 4. Udrożnienie rowu w m. Wężerów (k. Nowaka), wykonawca: Mol-Bud, Dariusz Molong, 3.075,00 zł

Do wykonania:

 1. Poszerzenie wąwozu w Trątnowicach
 2. Udrożnienie rowu w m. Szczepanowice na dł. ok. 770 mb
 3. Wykonanie murków czołowych na przepuście w m. Niedźwiedź koło mostu i w m. Polanowice
 4. Udrożnienie rowu w m. Waganowice koło szkoły i w kierunku rzeki.
 5. Wykonanie rowu za stacją PKP Smroków
 6. Remont mostu Niedźwiedź - Brończyce

Drogi powiatowe:

Dokonano odbioru remontu drogi powiatowej w miejscowości Trątnowice

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, Palędzie. Wartość inwestycji: 158.327,20 zł; w tym dotacja Gminy Słomniki: 63.330,88 zł.

Wykonano remont wodociągu na ul. Poniatowskiego – ZDPK nie podpisał umowy na  remont nawierzchni i chodników

Ogłoszono przetarg na zadania z zakresu BRD – brak ofert

Wniosek Komendy Powiatowej Policji do ZDPK w sprawie ograniczenia prędkości w Polanowicach na drodze powiatowej

 Przetargi:

 1. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słomniki /obok MGCK/.

Ze względu na to, że firma KLT SPORT z Olkusza /najkorzystniejsza oferta/ nie podpisała umowy, w dniu 27.09.2021 r. została zawarta umowa z firmą Apis Polska Sp. z o. o. na kwotę 304 073,25 zł

 1. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów

30.09.2021 r. została zawarta umowa z firmą IUVO CARS Jan Świeboda na kwotę 209 961,00 zł

 1. Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z instalacjami kablowymi SN 15 kV oraz niskiego napięcia na działce nr 46 w Niedźwiedziu – III postępowanie

29.09.2021 r. została zawarta umowa z firma Elektrotech Ewelina Mucha na kwotę 139 980,01 zł

 1. Rewitalizację terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Słomniki:

Zadanie1.

Budowa obiektów małej architektury (strefa rekreacji) polegająca na wyposażeniu placu zabaw w m. Słomniki, ul. Rzeźnicza.

Zadanie 2.

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na Rynku w Słomnikach polegająca na montażu urządzenia zabawowego, ławek, koszy i tablicy informacyjnej, budowa i remont utwardzonych dojść oraz montaż automatycznej toalety publicznej wraz z przyłączami wod.-kan. i elektrycznymi”

Postępowanie unieważnione

Przetargi ogłoszone:

 1. Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki w roku 2022

Otwarcie ofert wyznaczone na dzień 25.10.2021 r.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-  IX etap  ( ostatni etap, trwają ostatnie prace budowlane, trwa porządkowanie obiektu , próby, kompletowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy do odbiorów przez służby)
 2. Trwają roboty związane z  kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” przebudowy i rozbudowy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – wykonano II Etap robót budowlanych
 3. Trwają roboty związane z budową świetlicy wiejskiej w Orłowie.
 4. Wykonano i odebrano budowę wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Miłocicach
 5. Wykonano i odebrano wymianę pokrycia dachu na budynku dawnej agronomówki w Prandocinie
 6. Wykonana została dokumentacja dotycząca remontu kapliczki w Muniakowicach przy Leśniczówce ( program konserwatorski wraz z uzgodnieniem z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgoda Nadleśnictwa Miechów, zgłoszenie robót w Starostwie).
 7. Zamówiono garaże dostawa z montażem ( 14 sztuk na terenie ulicy Słonecznej).
 8. W ramach wdrażania ustawy o zapewnieniu dostępności w Urzędzie Miejskim w Słomnikach przy dzienniku podawczym utworzono pokój do obsługi osób z ograniczoną sprawnością oraz do obsługi programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze
- wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  18

- wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 16

- pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 5

Dodatkowe działania ekodoradcy:

wprowadzenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 146 deklaracji (obecnie w bazie łącznie znajduje się 321 deklaracji)

 Spotkania z mieszkańcami:

- 11 września - Waganowice,

- 18 września – Zaborze

- 19 września - Janikowice

W ramach spotkań mieszkańcy mogli otrzymać informacje o aktualnych dofinansowaniach, obowiązujących terminach na wymianę  źródeł ogrzewania wynikających z uchwały antysmogowej oraz mogli złożyć deklarację o źródłach ogrzewania.

W dniach 16-22 września odbyła się jak corocznie akcja związana z Europejskim Tygodniem Mobilności.

Ekodoradca we współpracy z ekosamorządem Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach zorganizowali akcję, w której uczniowie szkoły podstawowej promowali zeroemisyjny transport w zamian za co otrzymali krzewy liściaste, które posadzili na terenie szkoły.

W ramach naboru do Programu Powiat bez Smogu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie ekodoradczyni pomogła uzupełnić i złożyć wnioski do Starostwa dla 4 właścicieli lokali ze Słomnik.

Akty notarialne:

 Sprzedaż mieszkania o pow. 43,72m2 na działce nr 338/4 przy ul. Kolejowej na rzecz najemcy  za kwotę 24 316,40 zł

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Naprawa dróg gminnych, uzupełnianie ubytków w jezdniach m.in. Wesoła, Trątnowice, Niedźwiedź.
 • Montaż znaków drogowych i montaż czterech luster: w Miłocicach, w Januszowicach, dwa w Prandocinie Iłach.
 • Wykonanie barierki ochronnej przy schodach na ul. Bema w Słomnikach.
 • Naprawa płyt chodnikowych w Miłocicach.
 • Przegląd wszystkich placów zabaw i naprawa urządzeń po sezonie letnim.
 • Malowanie sal w Domu Samopomocy Świt w Miłocicach i w Urzędzie Miejskim.
 • Malowanie, impregnacja drewnianych stołów i ławek na skateparku.
 • Naprawa urządzeń sanitarnych na terenie Urzędu; zabezpieczenie schodów taśmą ostrzegawczą.
 • Naprawa bojlerów i zamków w budynku socjalnym przy ul. Kościuszki w Słomnikach.
 • Koszenie terenów zielonych m.in.: przy skateparku, w strefie rekreacji w Januszowicach, przy Urzędzie Miejskim, przy budynku starej szkoły, przy mieszkaniach socjalnych ul. Kościuszki, na cmentarzu żydowskim.
 • Porządkowanie terenu wokół starej remizy w Niedźwiedziu: wycinanie krzewów, demontaż siatki, sprzątanie.
 • Obcinka krzewów m.in. Rynek w Słomnikach, skatepark; obcinka drzew przy budynku starej szkoły
 • Czyszczenie rynien w budynku starej szkoły i w filii Biblioteki Miejskiej w Niedźwiedziu
 • Wywóz odpadów wielkogabarytowych z mieszkań socjalnych przy ul. Kościuszki na PSZOK w Słomnikach
 • Rozładunek krzeseł i stołów na świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu
 • Kolportaż Głosu Słomnik

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel