Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 22.10.2021 – 2.12.2021.

Spotkania i narady:

 1. Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Krakowie: Młynówka, ciek wodny Polanowice, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Lipna Wola, Wężerów, Miłocice
 2. Spotkanie robocze z projektantem dróg poscaleniowych w Słomnikach oraz drogi powiatowej od jednostki wojskowej do drogi Kocmyrzowskiej
 3. Rada LGD Jurajska Kraina
 4. Udział w spotkaniu konsultacyjnym Regionalny Program Operacyjny 2021 – 2027
 5. Udział w konferencji u Wojewody Małopolskiego na temat Polskiego Ładu
 6. Objazd – wizytacja obiektów OSP w Gminie Słomniki
 7. Spotkanie z wicestarostą krakowskim A. Wrzoszczykiem oraz wicedyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego J. Grygą w sprawie bieżących i przyszłych IS
 8. Uroczystość Święta Niepodległości – dzieci z Juvenii Prandocin i Akademii Sportu ze Słomnik
 9. Ćwiczenia ewakuacyjne w SP Kacice z udziałem jednostek OSP i PSP
 10. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski:

- spotkanie z Wojewodą Małopolskim

- spotkanie z Ministrem Michałem Cieślakiem

- wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Mirosława Legutko

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Wody Polskie, przydomowe oczyszczalnie ścieków

 1. Wizyta studyjna w Klastrze Energii w Gaju Oławskim

Aktualne dane dotyczące szczepień w Gminie Słomniki /29.11.2021/:

 • Ilość mieszkańców: 13 557
 • Ilość osób zaszczepionych przynajmniej 1 dawką: 7350
 • Ilość osób w pełni zaszczepionych: 7125
 • Procent osób w pełni zaszczepionych: 52,5%
 • Bieżące informacje: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin

Czwarta fala pandemii:

Wzrost zachorowań

Wzrost ilości zgonów

Ilość osób na kwarantannie w Gminie Słomniki - ok. 1000

 Drogi Gminne

Trwają prace przy drogach gminnych:

 1. „Remont drogi gminnej nr 601813K w miejscowości Polanowice”
 2. „Remont ul. Rzeźniczej w miejscowości Słomniki ”

Wykonawca: PHUP „MIKA” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, Nasiechowice 31

Cena oferty: 451.817,14 zł

 1. „Przebudowa zjazdu z DP 2162K oraz utwardzenie terenu w m. Prandocin Iły”
 2. „Budowa ciągów pieszych przy ul. 3-go Maja w Słomnikach”

Wykonawca: „TOM-BUD” Wiesław Michalski, Kraków, ul. Zamkowa 19/9

Cena oferty: 247.015,37 zł

 1. „Przebudowa przejścia dla pieszych - ul. Św. Jana Pawła II”
 2. „Przebudowa przejścia dla pieszych – ul. Słoneczna”

            Wykonawca: MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, gm. Miechów

            Cena ofert: 224.782,73 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu    Rozwoju Dróg w wysokości 118.080,00 zł

Prace ziemne i bieżące na drogach:

Wykonano:

 1. Poszerzono wąwóz w miejscowości Trątnowice, wykonawca TRANS-JAR, Jarosław Nowak, Kępa 26 – 3.360,00 zł
 2. Odtworzono rów w m. Szczepanowice na dł. ok. 320 mb, Wykonawca: MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, gm. Miechów – 5.904,00 zł

Do wykonania:

 1. Udrożnienie rowu w m. Waganowice koło szkoły i w kierunku rzeki.
 2. Wykonanie rowu za stacją PKP Smroków
 3. Remont mostu Niedźwiedź - Brończyce
 4. Wykonanie murków czołowych na przepuście w m. Niedźwiedź koło mostu i w m. Polanowice.
 5. Udrożnienie rowu przydrożnego w m. Polanowice od Kocmyrzowskiej w kierunku świetlicy.

Drogi powiatowe

W trakcie realizacji „Remont utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1263K w miejscowości Waganowice”

Wykonawca: „TOM-BUD” Wiesław Michalski, Kraków, ul. Zamkowa 19/9

Cena oferty: 279.631,89 zł w tym dotacja z Powiatu Krakowskiego w wysokości 100.000 zł

BRD na drogach powiatowych:

- montaż oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze Kocmyrzowskiej w Niedźwiedziu

- montaż luster i oznakowanie skrzyżowania w Szczepanowicach

- ograniczenie prędkości na drodze kocmyrzowskiej w Polanowicach do 50km/h – opracowana nowa organizacja ruchu, wykonanie w najbliższym czasie

Drogi wojewódzkie

Podpisano umowę na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej 775 odc. 320 m w m. Brończyce i Waganowice gmina Słomniki polegająca na budowie chodnika”

Wykonawca: „RIM-BUD” Sp. z o.o. Sp. K., Kraków, ul. Powstańców 66

Cena oferty: 668.716,99 zł w tym dotacja z Zarządu Województwa w wysokości 250.000,00 zł

Przetargi:

Dostawa wyposażenia kuchni dla nowej siedziby Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisano umowę z firmą Gastro-pack Michał Henzel, Bodzanów 138, 32-020 Wieliczka na kwotę 95 513,09 zł.

Dostawa wyposażenia dla nowej siedziby Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

W dniu 24.11.2021 r. odbyło się otwarcie ofert, złożono 9 ofert, obecnie prowadzona jest ocena i badanie ofert.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki  -  Waganowice

W dniu 25.11.2021 r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy SOFT SYSTEM S.C Witold Kossowski, Agata Kossowska,

 1. Długa 15, 32-540 TRZEBINIA, cena 24 600,00 zł brutto

Montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słomniki

W dniu 25.11.2021 r. odbyły się negocjacje z firmą ARKADIUSZ KOĆMA FIRMA HANDLOWA " GIGA "oraz zawarcie umowy na montaż i obsługę w okresie 36 miesięcy na kwotę 101 598,00 zł

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki w roku 2022

W dniu 15.11.2021 r. zawarta została Umowa z PGE Sp. Akcyjna, na kwotę 1 464 979,17 zł brutto, w tym 1 kWh 0,5050 zł netto

 Złożone wnioski:

Kapliczki powiatu krakowskiego

Złożenie wniosku do Powiatu Krakowskiego o dotacje na „Remont konserwatorski kapliczki domkowej w miejscowości Muniakowice, gmina Słomniki”. Koszt całkowity przeprowadzenia remontu to 36.320,36 zł, a wnioskowana kwota dotacji 25.424,25 zł.

Program Cyfrowa Gmina

Złożenie wniosku o dotację na zakupy zwiększające cyberbezpieczeństwo i rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Dofinansowanie do 100% kosztów, wnioskowana kwota 406.638,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład I: Program Inwestycji Strategicznych

Uzyskane dofinansowanie dla następujących inwestycji:

 • Budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki; kwota dofinansowania 4 560 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz
  z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną; kwota dofinansowania
  3 496 000 zł.
 • Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej; kwota dofinansowania 1 520 000 zł.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 9 576 000 zł; łączny wkład własny z Budżetu Gminy Słomniki to 504 000 zł.

Dodatkowe środki na zadania wodociągowo – kanalizacyjne w ramach subwencji ogólnej:

- 1 317 935 zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

- 4 554 697 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji

Laboratoria Przyszłości /100% dofinansowania/

Wniosek dotyczący finansowania nowoczesnego wyposażenia pracowni szkolnych- Gmina Słomniki uzyskała 420 000 zł

Program Czyste Powietrze:

-wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  26

-wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 23

-pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 28

Dodatkowe działania ekodoradców:

- wprowadzenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 127 deklaracji (obecnie w bazie łącznie znajduje się 448 deklaracji)

Spotkania z mieszkańcami:

- 3 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami Polanowic.

-Ekodoradca podjęła współpracę z kierownikiem Hali sportowej w Słomnikach oraz animatorem sportowym w ramach organizacji akcji dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, akcji związanych z propagowaniem działań na rzecz ochrony powietrza.

Kontrole palenisk:

  - w październiku ekodoraca przeprowadziła 4 kontrole natomiast w listopadzie przeprowadzono 75 kontroli palenisk na terenie gminy Słomniki. Kontrole mają charakter interwencyjny czyli są przeprowadzane na podstawie zgłoszeń mieszkańców i ekointerwencji. Drugim rodzajem kontroli są kontrole planowane, głównie są kontrolowane adresy gdzie mieszkańcy nie oddali dotychczas inwentaryzacji źródeł ogrzewania. Kontrole w sezonie grzewczym staramy się przeprowadzać sukcesywnie.

Gospodarka nieruchomościami:

 1. Sprzedaż działek poł. w Słomnikach : nr 1477/8 o pow. 0,2617 ha i nr 632/8 o pow. 0,0115 ha za kwotę 1 470 000,00 zł netto (1 808 100,00 zł brutto)
 2. Sprzedaż mieszkania przy ul. Kolejowej 1/13 na rzecz najemcy za kwotę 27 292,00 zł
 3. Wycena Pałacu w Niedźwiedziu – wartość rynkowa 5 544 918,00 zł netto oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, (nabywcy przysługuje bonifikata 30%)
 4. Nabycie działek decyzją Burmistrza Gminy Słomniki w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (pod drogi publiczne, stronom przysługuje odszkodowanie):
  1. Działka nr 280/7 w Słomnikach o pow. 0,3271 ha
  2. Działka nr 1222/3 w Słomnikach o pow. 0,0069 ha
 5. Zlecono podział działek w Miłocicach zajętych przez drogę gminną „do domków nauczycielskich” (czas realizacji do końca roku 2021 r.)
 6. Zlecono wycenę nieruchomości objętych scaleniem i podziałem (czas realizacji do końca roku 2021 r. ) – od nowego roku planujemy występować z protokołami uzgodnień w celu rozliczenia kosztów scalenia, opłat adiacenckich i odszkodowania za drogi

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-zakończenie do 30.12.2021   (zakończono roboty budowlane, podłączono budynek do sieci gazowej  i uruchomiono kotłownię i instalacje, trwają odbiory stacji transformatorowej,  zgłoszono inwestycję do odbioru przez Sanepid i KM PSP w Krakowie. Wykonawca kompletuje dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na użytkowanie w PINB.)
 2. Trwają roboty związane z  kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca zgłosił zakończenie  III Etap robót budowlanych-  roboty wykonane do 30.11.2021 r. - 25% wartości inwestycji
 3. Zamontowano garaże  blaszaki  14 sztuk na terenie przy ulicy Słonecznej.
 4. Trwają roboty związane z remontem garażu i zaplecza w remizie OSP w Słomnikach . Planowane zakończenie 13.12.2021 roku.
 5. Przekazano place budów pod budowę placów zabaw w Słomnikach przy MGCK, w m. Wesoła, Prandocin Iły. Wykonawca złożył wnioski o przedłużenie terminów realizacji .
 6. Bramy garażowe w OSP Miłocice – montaż w dniu 02 grudnia
 7. Trwają roboty związane z budową świetlicy wiejskiej w Orłowie.

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Prace porządkowe na grobach poległych żołnierzy, m.in. sprzątanie liści, koszenie trawy, połączone z zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów
 • Malowanie urządzeń zabawowych na placach zabaw, impregnacja ławek
 • Montaż stojaków rowerowych przy budynku Urzędu Miejskiego oraz tablic informacyjnych
 • Prace porządkujące tereny zielone przy Urzędzie Miejskim, w strefie rekreacji w Januszowicach, na skateparku, sprzątanie chodników na ul. Kolejowej
 • Malowanie sal zajęciowych i korytarza w Domu Samopomocy Świt
 • Malowanie sali obrad w Urzędzie Miejskim
 • Naprawa drzwi, klamek baterii łazienkowej w mieszkaniach socjalnych przy ul. Kościuszki
 • Łatanie dziur asfaltem na drogach gminnych, montaż znaków i luster drogowych
 • Naprawa drzwi w Urzędzie Miejskim
 • Czyszczenie dachu i rynien na budynku starej szkoły i strzelnicy
 • Kolportaż Głosu Słomnik

Informacja na temat zimowego utrzymania dróg

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel