Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 11.03.2022 – 20.04.2022.

Aktualne dane dotyczące szczepień w Gminie Słomniki:

 • Ilość mieszkańców: 13 557
 • Ilość osób zaszczepionych przynajmniej 1 dawką: 7893
 • Ilość osób w pełni zaszczepionych: 7724
 • Procent osób w pełni zaszczepionych: 56,9%

System pomocy uchodźcom z Ukrainy:

 • miejsca zakwaterowania deklarowane przez Gminę - 54:

  - 20 miejsc w OSP Miłocice

  - 6 miejsc w szkole Smroków

  - 28 miejsc w hotelu robotniczym

 • aktualnie w miejscach deklarowanych przez gminę znajduje się 12 osób, 42 miejsca są wolne
 • w domach prywatnych znajduje się ok. 160 osób
 • działania urzędu:

- rejestracja uchodźców w systemie PESEL - zarejestrowano ok. 600 osób

- wykonywanie zdjęć

- organizacja dożywiania

- świadczenia 300+ dla uchodźców realizuje GOPS

- świadczenie 40+ dla osób przyjmujących uchodźców w domach prywatnych realizuje GOPS

Spotkania i uroczystości:

 1. Zakończenie zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP
 2. Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP
 3. Udział w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim na temat zasad rozliczania pomocy dla uchodźców z Ukrainy
 4. Udział w videokonferencjach ze starostą krakowskim oraz UPPK
 5. Szkolenie na temat strategii działania LGD w nowej perspektywie finansowej UE
 6. Udział w Radzie oraz Zebraniu Walnym LGD Jurajska Kraina
 7. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 8. Udział w Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska – powołanie stowarzyszenia
 9. Udział w Posiedzeniu Zarządu SOP

Złożone wnioski:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacji w miejscowości Kępa, Gmina Słomniki”. Wnioskowana kwota dotacji- 20 500 zł.
 2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2022” z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie w celu odnowy Kapliczki Matki Boskiej Wniebowziętej na Rynku w Słomnikach”. Wnioskowana kwota dotacji- 28 012,64 zł.
 3. Złożenie wniosków w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań pn:

- „Remont budynku remizy OSP w Kacicach, Gmina Słomniki”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 60 000 zł.

- Zakup ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Smrokowie. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 11 700 zł.

Drogi gminne:

Podpisano umowy na budowę ulic w Słomnikach:

 • Budowa drogi na odcinku od ul. JPII do ul. Bema za kwotę 1 092 420 zł

2)  Budowa drogi od ul.  Mirka do ul. Kolejowej i ul. Wiśniowej za kwotę 2 383 272 zł

3)  Rozbudowa u. Żeromskiego za kwotę 1285215 zł

Wykonawca: F.H.U.MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów

4) Budowa drogi od ul. JPII do ul. Poniatowskiego - trwa procedura związana z uzupełnieniem dokumentów oferty firmy RIN-BUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa 31-670 Kraków ul. Powstańców 66 – kwota oferty 1 986 804,04 zł

Wykonawca: RIN-BUD Sp. z o.o. S.K., Kraków, ul. Powstańców 66

Dokonano wyboru Wykonawcy na remont cząstkowy dróg gminnych:

Wykonawca: Firma Robót Ziemnych, prace Remontowo-Budowlane, Katarzyna Górnikowska, Wilków 84, 32-010 Kocmyrzów

Wartość zadania: 121.278 zł

Udrożniono rowy melioracyjne w miejscowości Smroków na dł. 350m i Prandocin Wysiołek na dł. 450 m

Wykonawca: PHU EL-KOP – Jacek Natkaniec, Prandocin 182

Wartość zadania: 15.744 zł

Oświetlenie uliczne

Zawarcie umowy w kwocie 30 135,00 zł na realizację zadania pn. „Montaż siedmiu słupów stalowych wraz z lampami solarnymi”:

 • Januszowice droga powiatowa nr 2142K w ilości 5 szt.
 • Kacice droga powiatowa nr 2141K w ilości 2 szt.

Wykonawca- Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha, Krępa 131A, 32-075 Gołcza. Termin realizacji: do 31.05.2022 roku.

Drogi powiatowe

IS powiat – przetarg na modernizację  ul. Poniatowskiego w Słomnikach rozstrzygnięty

Wykonawca: Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa Przeginia Duchowna ul. Podświerkle 62 32-061 Rybna

Wartość zadania: 414 500 zł brutto

Komunikacja publiczna BUS – frekwencja /styczeń, luty, marzec/

         - linia: Słomniki Osiedle – Niedźwiedź PKP /386, 370,   534/

         - linia: Słomniki Osiedle – Smroków szkoła /170, 263,  446/

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Remont pomieszczeń szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

W dniu 7.04.022 r zawarta została umowa z firmą Sebastian Krysa EPOXFLOOR, Niedźwiedź 162, na kwotę 93 619,42 zł brutto.

 1. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Słomniki

W dniu 11.04.2022 r., zawarto umowy na 36 miesięcy:

- w zakresie części I (ubezpieczenie majątku i OC) z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW na kwotę 198 984,00 zł

- w zakresie części II (OC pojazdów) z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń na kwotę 114 792 zł

- w zakresie części III (OSP i Sołtysi) z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na kwotę 6 714 zł

 1. Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

W dniu 12.04.2022 r. przesłano zapytanie do Wykonawców. Termin nadsyłania ofert to 19.04.2022 r. Brak ofert

Przetargi ogłoszone:

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki

W dniu 21.04.2022 r o godz. 12.00 odbędzie się otwarcie ofert.

 1. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na terenie miejscowości Słomniki (park, toaleta Rynek)

Otwarcie ofert w dniu 29.04.2022 r.

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w 2022 roku

Termin nadsyłania ofert  21.04.2022 r.

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w 2022 roku

Termin nadsyłania ofert  21.04.2022

 1. Konserwacja pokrycia dachu budynku hali rekreacyjno-sportowej w Słomnikach

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 13.04.2022 r. na BIP. Składnie ofert do dnia 25.04.2022 r.

 1. Ogłoszono przetarg na dzierżawę miejsc pod małą gastronomię w Strefie rekreacji w Januszowicach. Składanie ofert do dnia 21.04.2022 r.

 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 --wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  38
-wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 10

-pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 13

W marcu zakończyła się kontrola WIOŚ w sprawie realizacji Programu Ochrony Powietrza

CEEB

- wprowadzenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków –obecnie w bazie znajduje się 1527  w tym w marcu wprowadzono 328 deklaracji

Program Mój Prąd – IV nabór od 15 kwietnia – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z  Kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” związana z Przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV Etap inwestycji.
 2. Trwają roboty związane z budową świetlicy w Orłowie- II Etap. Wykonywane są roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.
 3. W dniu 25 marca 2022 roku odbył się odbiór wykonanych placów zabaw w miejscowości Prandocin Iły i miejscowości Wesoła.
 4. Wykonany został kosztorys na remont pomieszczeń w remizie OSP w Kacicach do konkursu Małopolskie Remizy OSP w Kacicach.
 5. Podpisana została umowa i w dniu 05.04.2022 roku przekazany został plac budowy na doposażenie placu zabaw w Słomnikach przy ulicy Rzeźniczej
 1. W dniu 7 kwietnia 2022 roku  WFOŚiGW w Krakowie dokonał kontroli wykonanych termomodernizacji  Szkoły w Smrokowie i Szkoły w Kacicach oraz obiektów ujęć wody w Zagajach Smrokowskich i Lipnej Woli przed umorzeniem udzielonych pożyczek.
 2. Przekazano plac budowy dla zadania pn:  ,,Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej"  Wykonawcy  ,,Grzegorz Nowak Firma  Inżynieryjna Systembud", Ostrów 100, 32-112 Klimontów
 3. Złożono pismo do konserwatora w sprawie wstępnego projektu pomnika św. Michała Archanioła na Rynku w Słomnikach – brak uwag ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 4. W otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury i sportu ogłoszonych 8 lutego br. Podpisano 33 umowy na realizację tych zadań: 15 z dziedziny kultury fizycznej na łączną kwotę 500 000 zł; 18 z dziedziny kultury 99 995 zł.
 5. Zawarcie umowy na wykonanie projektu tężni solankowej w celu budowy prozdrowotnej strefy aktywności na Rynku w Słomnikach na kwotę 7 749 zł. Wykonawca-Pracownia Architektoniczna Szklarczyk Design, ul. Wolności 33, 34-220 Maków Podchalański.
 6. Powiatowe Kapliczki – uzyskane dofinansowanie na remont kapliczki na Sosnówce 25 000zł
 7. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży: pałac w Niedźwiedziu, budynek starej remizy i mleczarni w Niedźwiedziu
 8. Wprowadzono nową organizację placu targowego
 9. Weryfikacja wniosków w sprawie dodatków emerytalnych dla strażaków OSP – ok. 70 wniosków
 10. Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy :

- Etno Małopolska

- Małopolskie Orkiestry Dęte

Praca brygady remontowej:

 1. Transport płytek chodnikowych wraz z układaniem chodnika na długości 50 m w Waganowicach.
 2. Pozimowy przegląd wszystkich placów zabaw na terenie gminy Słomniki.
 3. Malowanie miejsc do handlu na placu targowym w Słomnikach oraz montaż tablic informacyjnych.
 4. Prace naprawcze na terenie urzędu, m.in.: naprawa lamp, zamków, prace naprawcze na tarasie wejściowym.
 5. Transport mebli dla uchodźców.
 6. Prace remontowe w mieszkaniach socjalnych: naprawa drzwi wejściowych, wymiana żarówek, naprawa toalet.
 7. Prace na drogach: naprawa nawierzchni asfaltem, montaż znaków drogowych.
 8. Sprzątanie terenu wokół starej szkoły.
 9. Wymiana taśmy ostrzegawczej na schodach w budynku urzędu miejskiego.
 10. Naprawa śmietnika przy urzędzie miejskim.

 Wymiana pieców bezklasowych – ostateczny termin 31 grudzień 2022 r.

Ostateczny termin złożenia deklaracji do CEEB - 30 czerwca 2022r. /zostało 2 miesiące/

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel