Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 27.01.2023 – 23.02.2023.

 Spotkania i uroczystości

 1. Uroczystość Złotych Godów – jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego
 2. Świąteczno – noworoczny koncert Szkoły Muzycznej w Węckowicach
 3. Kontynuacja zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP – Wężerów, Słomniki, Zaborze, Niedźwiedź, Trątnowice, Waganowice
 4. Udział w spotkaniu roboczym w Kocmyrzowie na temat awaryjności pomp ciepła montowanych w ramach wspólnego projektu 41 gmin
 5. Udział w konferencji na temat RPO 2014-2020 /podsumowanie/, oraz FEM 2021-2027 /nowa perspektywa/ w Proszowicach
 6. Udział w konferencji na temat Regionalnego Planu Transportowego
 7. Spotkanie z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką
 8. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski - Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 9. Udział w wideokonferencji ze Starostą Krakowskim na temat nowych regulacji dotyczących rozliczeń za pobyt uchodźców z Ukrainy w gminach
 10. Rada LGD Jurajska Kraina – ocena wniosków
 11. Udział w posiedzeniu Zarządu oraz Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

Inwestycje Gminy Słomniki wpisane do strategii SOP:

- budowa zbiorników retencyjnych w Lipnej Woli i Wężerowie

- budowa ujęcia wody w Zaborzu

- modernizacja budynku dworca kolejowego Słomniki Miasto

- budowa parku nad Młynówką

- budowa ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w Januszowicach

- zagospodarowanie części budynku OSP w Prandocinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Słomnikach

- zagospodarowanie strychu w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu na potrzeby kultury

- poprawa dostępności wszystkich obiektów szkolnych

- organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów we wszystkich szkołach Gminy Słomniki

Łącznie wartość inwestycji – ok. 16 mln zł.

Inwestycje wpisane do Strategii LGD Korona Północnego Krakowa:

- Place zabaw i tereny rekreacyjne - Zaborze, Orłów, Lipna Wola, Szczepanowice

- Tereny zielone w mieście – ul. Niecała (Kwietnica), park Sarnowicza /kładka/, teren zielony obok składu Tauron

- Budowa świetlicy wiejskiej - Wesoła

- Odtworzenie szlaków turystycznych i ich rozwój: Droga Św. Jakuba, Szlak Kościuszkowski, trasy Nording Walkig, Szlak cysterski, Szlak Powstania Styczniowego

- Modernizacja siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach

- Działania społeczno – kulturalne

Łącznie wartość inwestycji i innych działań około 3 mln zł

Drogi gminne:

 1. Wykonano dokumentację na remont dróg rolniczych:

- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce nr 549/9 i 549/4 w miejscowości Smroków,

- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce nr 425 w miejscowości Niedźwiedź,

 1. Zakończono prace przy budowie ulicy w Słomnikach:

- Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do drogi powiatowej - ul. Kolejowa oraz rozbudowa drogi gminnej – ul. Wiśniowa w Słomnikach

 1. Trwają prace przy robotach drogowych:

- Budowa drogi gminnej od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach

Wykonawca: RIN-BUD Sp. z o.o. S.K., Kraków, ul. Powstańców 66.

- Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Brończyce i Waganowice - gmina Słomniki

Wykonawca: „TOM-BUD” Firma Budowlano-Usługowa, Wiesław Michalski.

Przetargi:

 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Słomnikach w I półroczu 2023 roku

Zawarto umowę z firmą ECOPELL Sp. z o. o. na kwotę 113 000,40 zł

 1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach w 2023r.

Zawarto umowę z firmą Konkret Plus Leszek Ozioro na kwotę 25 291,06 zł

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w 2023 roku

Zawarto umowę z firmą Zakład Specjalistycznych Usług Leśniczych na kwotę 30 585,60 zł.

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w 2023 roku

Złożono jedną ofertę firmy Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. na kwotę 100 548,00 zł.

 1. Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych dla dzieci w Słomnikach z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Budowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica 3 Maja

Zadanie 2. Budowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica Niecała

Zadanie 3. Przebudowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica Krasińskiego

Postępowanie ogłoszone, otwarcie ofert w dniu 24.02.2023 r.

Złożone wnioski:

 1. Złożenie 3 wniosków do LGD Jurajska Kraina na:
 • „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw w Słomnikach ul. Wolności”; Planowany całkowity koszy zadania 109.081,66 zł, z tego wnioskowana dotacja 69.408,00 zł
 • „Strefy rekreacji w Waganowicach i Prandocinie”; Planowany całkowity koszy zadania 97.723,82 zł, z tego wnioskowana dotacja 59.000,00 zł
 • „Zakup urządzeń na strefy rekreacji w Gminie Słomniki” (piaskownice 5 szt, bujaki sprężynowe -2 szt., leżaki parkowe miejskie – 14 szt.); Planowany całkowity koszy zadania 48.161,70 zł, z tego wnioskowana dotacja 30.644,00 zł

 

 1. Złożenie wyjaśnień do wniosku na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Kacicach. Wniosek został odrzucony z powodu braku oddzielnych toalet dla seniorów, pracownika biblioteki oraz OSP.
 2. Złożenie wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach programu Maluch+ na utworzenie żłobka. Wartość wnioskowanego wsparcia to 1.086.804,00 zł.

 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

 • wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie: 9
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 18
 • wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 26

 Wymiana pieców bezklasowych – ostateczny termin maj 2024 r.

 Sprawy bieżące:

 1. Przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – rozpoczęcie procedury odbiorowej
 2. Trwają  roboty budowlane  związane z modernizacją ZS w Waganowicach, II Etap- Rozbudowa budynku szkoły o klatkę schodową i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po mieszkaniach.
 3. W ramach współpracy z OSP Prandocin opracowana została specyfikacja i ogłoszone postepowanie dla OSP Prandocin w postaci zapytania ofertowego na remont Sali świetlicy w Prandocinie.
 4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono z budżetu Gminy Słomniki 150 000 zł oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z budżetem 600 000 zł; oferty można składać do 2 marca br.
 5. Uruchomiono Poradnię Diabetologiczną w SPZOZ w Słomnikach
 6. Pismo do Krakowskiej Gminy Żydowskiej w sprawie zabezpieczenia budynku synagogi
 7. Program grantowy Małopolska Lokalnie 2023. Składanie wniosków 1-30 marca

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Naprawa bojlera i armatury w mieszkaniach socjalnych na ul. Kościuszki w Słomnikach
 • Naprawa dróg asfaltem na drogach gminnych
 • Sprzątanie skateparku
 • Obcinka drzew i krzewów ul. Hubala w Słomnikach
 • Wymiana żarówek w latarniach ul. Rydla w Słomnikach
 • Montaż znaków drogowych na drogach gminnych
 • Naprawa rynien w budynku MGCK
 • Wymiana klamek i zamków w budynku urzędu miejskiego
 • Prace remontowo-porządkowe w starej szkole: malowanie pomieszczenia, czyszczenie dachu, prace remontowe w siedzibie poradni psychologicznej
 • Wymiana żarówek latarnie ul. Wyspiańskiego
 • Kolportaż Głosu Słomnik
 • Malowanie pomieszczenia w KGW Niedźwiedź

 

W załączeniu informacja na temat Programu Czyste Powietrze

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

 

Szczegółowa informacja dotycząca programu Czyste Powietrze

 

Od dnia 3 stycznia weszła w życie zmiana programu priorytetowego Czyste Powietrze:

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Zmienił się również sposób składania wniosków, obecnie jest konieczność wypełnienia wniosków za pomocą systemu GWD (Gneratora wniosków).

W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

         W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku

Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

W naszym urzędzie ekodoradca pomaga kompleksowo w wypełnieniu wniosków i kolejno w późniejszych ich rozliczeniu.