Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności w 2020 roku

 Stan epidemii

- odwołane wszystkie spotkania, uroczystości i imprezy

- zakaz wszelkiej aktywności społecznej

- dezynfekcja przestrzeni publicznej

- wyposażenie służb ratowniczych w niezbędny sprzęt (aparaty do odkażania) i środki ochrony osobistej

- wyposażenie 5 jednostek OSP w pulsoksymetry

- wyposażenie jednostki OSP Miłocice w przyczepę z namiotem i oprzyrządowaniem

- stały kontakt UM z SANEPID w Krakowie, który podejmuje wszelkie decyzje dotyczące chorych lub zagrożonych zakażeniem

- informacje przekazywane mieszkańcom poprzez stronę internetową

- stałe telekonferencje ze Starostą Krakowskim na temat epidemii w powiecie

- działania GOPS w zakresie pomocy seniorom

- przygotowanie SPZOZ do prowadzenia szczepień przeciw COVID-19

 Funkcjonowanie instytucji – wszystkie instytucje publiczne działają w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi SANEPID

 Skutki dla gminy

- spowolnienie gospodarcze

- wzrost bezrobocia

- zmniejszenie wpływów do budżetu  Gminy

- ograniczenie transportu publicznego

- wstrzymanie realizacji zadań z funduszu sołeckiego

- ograniczenie wydatków na współpracę z organizacjami społecznymi (sport i kultura)

 Inwestycje w 2020 r.

 1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach – dofinansowanie SPR
 2. Budowa kąpieliska w miejscowości Januszowice – dofinansowanie SPR
 3. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu (biblioteka, świetlica) – dofinansowanie SPR
 4. Wykonanie posadzki, belek stropowych i podłogi na poddaszu w budynku remizy OSP w Niedźwiedziu – dofinansowanie w ramach programu Małopolskie OSP 2020
 5. Wykonanie drenażu poprzecznego boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanka oraz utworzenia bocznych boisk treningowych – dofinansowanie w ramach programu MIRS
 6. Odnowa Kapliczki Św. Antoniego w Janikowicach – dofinansowanie w ramach programu Małopolskie Kapliczki
 7. Odnowa Kapliczki Matki Boskiej Królowej Polski w Słomnikach
 8. Odnowa Krzyża powyżej ul. Wiśniowej wraz z uporządkowaniem terenu
 9. Wykonanie odwodnienia budynku OSP Niedźwiedź
 10. Wymiana pokrycia dachu na części budynku wielofunkcyjnego w Muniakowicach
 11. Wyburzenie szaletów w Rynku
 12. Rozbiórka budynku  dawnej zlewni mleka w miejscowości Prandocin Iły
 13. Zakup holmatro dla OSP Wężerów
 14. Zakup pompy dla OSP Smroków – dofinansowanie UM
 15. Wykonanie szamba przy OSP Muniakowice
 16. Wykonanie przepustu i odtworzenie rowów wraz z umocnieniem w Lipnej Woli
 17. Wymiana czterech wiat przystankowych przy E7 w Wężerowie i Januszowicach
 18. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy Szczepanowice
 19. Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czechach
 20. Wykonanie chodnika z płytek chodnikowych w Waganowicach (Topola)

 Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

 1. Przebudowa wodociągu fi 300 w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Januszowice
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach ul. Mirka i Prandocinie – Wysiołku
 3. Modernizacja obiektów bazy w Kacicach wraz ze stacją uzdatniania wody

 Inwestycje w trakcie realizacji

 1. Budowa szkoły w Niedźwiedziu – planowane zakończenie inwestycji w 2021 r.
 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach – planowane zakończenie inwestycji 2021r.
 3. Rewitalizacja terenu ZGKiM w Słomnikach – planowane zakończenie inwestycji w 2022r.

 Inwestycje strategiczne realizowane na terenie Gminy Słomniki

 1. Realizacja budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma – Szczepanowice
 2. Budowa gazociągu tranzytowego Podgórska Wola – Tworzeń
 3. Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej Wężerów
 4. Systematyczna rozbudowa sieci gazowych na terenie Gminy

 Inwestycje drogowe w 2020r.

 Drogi gminne

 1. Remonty dróg rolniczych (dofinansowanie z ROGR):

- Trątnowice

- Januszowice

- Zaborze

- Muniakowice

- Prandocin

- Wężerów

 1. Zrealizowane zadania drogowe

- Remont drogi gminnej w miejscowości  Wesoła
- Remont drogi gminnej w miejscowości Wężerów
- Remont drogi bocznej od ul. Wiśniowej w Słomnikach
- Remont ul. K. Wielkiego w Słomnikach

- Remont nawierzchni bitumicznej placu manewrowego w miejscowości Prandocin

- Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Słomnikach
- Przebudowa placu manewrowego przy szkole w Kacicach
- Utwardzenie terenu w Rynku w Słomnikach (miejsce po szaletach)

 1. Zrealizowane ścieżki pieszo-rowerowe

- Ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscami postojowymi przy ul. Św. Jana Pawła II

- Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Kolejowej do ul. Okrzei

- Ścieżka rowerowa przy ul. Kolejowej (w trakcie odbioru)

 1. Wykonane remonty dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie 50% )

- Remont drogi gminnej  w miejscowości Kępa i Czechy

- Remont drogi gminnej w miejscowości Polanowice

 Złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r.

-  Kocmyrzowska – Szczepanowice

- Brończyce – Niedźwiedź

 W trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa  na zadania

 1. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach
 2. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach
 3. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 4. Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach
 5. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice
 6. Modernizacja układu komunikacyjnego w Rynku w Słomnikach

 Zadania drogowe niezrealizowane

 1. Budowa drogi manewrowej przy ul. Słonecznej (za garażami) w Słomnikach

 Drogi powiatowe

 1. W ramach Inicjatyw Samorządowych w 2020r. wykonano

- Remont  odcinka drogi Prandocin – Prandocin Wysiołek o długości około 1800mb

- Remont odcinka drogi  w Januszowicach w stronę Zagaja Smrokowskiego 900mb

 1. Modernizacja drogi powiatowej w Januszowicach od E7 do ul. Kolejowej – dofinansowanie SPR
 2. Droga powiatowa od E7 do Składu Niedźwiedź (betonówka) - pozyskane dofinansowanie z FDS, brak ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu
 3. Zrealizowane działania w ramach BRD:

-  Montaż lustra na ul. Okrzei przy ul. Strzeleckej

- Montaż tablicy świetlnej z miernikiem prędkości rzeczywistej na drodze Kocmyrzowskiej przed skrzyżowaniem w Ratajowie (dofinansowanie gminy 50%)

- Wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym w Ratajowie (kaseton z D6)

- Wykonanie oznakowania poziomego na nowo wyremontowanym odcinku drogi w Kacicach

 1. Przygotowano i złożono wnioski do Zarządu Powiatu w sprawie Inicjatyw Samorządowych na 2021r:

- remont nawierzchni drogi w Trątnowicach

- budowa chodnika w Waganowicach

- budowa chodnika w Smrokowie

- budowa chodnika w Wężerowie

- remont ul. Poniatowskiego od E7 do ul Batorego (zadanie z 2020 r.)

Inwestycje oświetleniowe

 1. Montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego:

    - 2 małe lampy przy chodniku za Słomniczanką

    - 1 lampa od E7 w kierunku GPZ

    - 1 lampa róg ul. Proszowskiej i ul. Krasińskiego

    - 1 lampa droga Kocmyrzowska skrzyżowanie do Goszczy

    - 1 lampa droga do stacji PKP Niedźwiedź

 1. Montaż linii napowietrznej oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w Słomnikach ul. Krakowska (2 lampy)
 2. Montaż linii napowietrznej oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Januszowice (1 lampa)
 3. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w  Prandocinie Wysiołku (4 lampy)
 4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Prandocinie Iły (3 lampy)
 5. Wzmocnienie oświetlenia przejścia dla pieszych w Wężerowie (1 lampa)

 Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska:

 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe

- Realizację Projektu rozpoczęto w 2018r. a zakończono w październiku 2020  r.

- Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało – 46 gospodarstw

- Łączna kwota dofinansowania wyniosła: 388 150,20 zł brutto

- Wkład mieszkańców w wysokości 239 312,56 zł

- Całość inwestycji: 627 462,76 zł

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

- Realizację Projektu rozpoczęto w 2018r. a zakończono w listopadzie 2020r.

- Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało – 45 gospodarstw

- Łączna kwota dofinansowania wyniosła: 619 655,30 zł brutto

- Wkład mieszkańców w wysokości 155 940,21 zł

- Całość inwestycji: 775 595,51 zł

Podsumowanie realizacji projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

- Instalacje fotowoltaiczne – zamontowano 70 instalacji, pozostała do montażu 1

- Instalacje solarne – zamontowano 18 instalacji, pozostało do montażu 24

- Instalacje pomp ciepła – zamontowano 6 instalacji, pozostało do montażu 2

- Instalacje kotłów na biomasę – zamontowano 4 instalacje, pozostało do montażu 1

- Całościowy koszt montażu instalacji OZE: 1 971 086,76 zł

Program Czyste Powietrze

- Od początku roku złożono 145 wniosków

- Wnioski  oczekujące na uzupełnienia mieszkańców:  15

- Wydane zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego (dofinansowanie podwyższone):  12

- Wnioski złożone/składane o wydanie zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego(dofinansowanie podwyższone):  11

Kontrole interwencyjne palenisk i kontrole wysypisk śmieci

- Przez portal Eko-interwencja wpłynęło łącznie 57 zgłoszeń

- 29 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia powietrza, wykonano 26 kontroli palenisk, wykryto naruszenie prawa w 7 przypadkach

- 28 zgłoszeń dotyczących odpadów, wykonano 5 kontroli „dzikich wysypisk”, w 4 przypadkach skierowano sprawę na Policję

Uzyskane dofinansowanie na projekty inwestycyjne

 1. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Słomniki na modernizację świetlicy w Ratajowie w wysokości 420 000 zł
 2. Pozyskano kwotę 4 130 000 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych z przeznaczeniem na inwestycje gminne
 3. Przyznano dofinansowanie w wysokości 500 000 zł na budowę szkoły w Niedźwiedziu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego
 4. Pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla uczniów:

- pierwsza umowa na 70 000 zł

- druga umowa na 65 000 zł

Złożenie  wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- budowa świetlicy w Orłowie – otrzymano dofinansowanie 500 000 zł

- modernizacja Rynku w Słomnikach

- budowa ujęcia wody w Wężerowie SAG

- budowa nowych ulic w Słomnikach

Złożenie  wniosków do LGD Jurajska Kraina

- budowa placów zabaw w Wesołej i w Prandocinie-Iły

- rewitalizacja parku w Rynku w Słomnikach i placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej

- wydawnictwa: „Żyj aktywnie i zdrowo w Gminie Słomniki”, „Kulinarne tradycje Ziemi Słomnickiej”

 Sprawy majątkowe

Akty notarialne

 1. Zakup przez Gminę Słomniki działki nr 83/10 o pow. 0,0119ha położonej w Brończycach pod drogę
 2. Zamiana działek nr 141/2 o pow. 0,1786ha będącej własnością Gminy Słomniki na działkę nr 140/1 o pow. 0,1033ha w miejscowości Zaborze
 3. Wymiana działki nr 551/1 o pow. 0,0122ha na działkę nr 516/1 o pow. 0,0122ha w Miłocicach
 4. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym kompleksu działek o pow. ok. 11ha w Prandocinie Wysiołku
 5. Darowizna działek nr 617/11 o pow. 0,1333ha oraz nr 617/13 o pow. 0,1337ha położonych w Słomnikach z przeznaczeniem pod cmentarz na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Słomnikach
 6. Zakup działki 306/3 o pow. 0,0310ha położonej w Niedźwiedziu pod drogę
 7. Zakup działek nr 271/6 o pow. 0,0992ha, 271/9 o pow. 0,1168ha oraz 271/12 o pow. 0,0003ha położonych w Waganowicach pod poszerzenie terenu OSP Waganowice
 8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 40,04m2 na rzecz najemcy położonego w budynku wielomieszkaniowym w Słomnikach ul. Krakowska 5
 9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 49,89m2 na rzecz najemcy położonego w budynku wielomieszkaniowym w Słomnikach ul. Krakowska 5A

Realizacja zadań bieżących

 1. Prace geodezyjne:

            - regulacja stanów prawnych dróg Orłów, Miłocice

- scalenia gruntów w Słomnikach (wyłożenie projektu uchwały w sprawie scalenia)

 1. Zlecono przygotowanie programu konserwatorskiego dla figury Matki Bożej w Rynku
 2. Złożono wniosek do Wojewody Małopolskiego w sprawie dofinansowania linii autobusowej Słomniki – PKP Niedźwiedź przez Trątnowice i Szczepanowice
 3. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji – łączna kwota środków zabezpieczonych w budżecie 400 000zł – udzielono 8 dotacji na kwotę 258 000 zł
 4. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – łączna kwota zabezpieczona w budżecie 100 000zł –udzielono 6 dotacji na kwotę 48 000 zł
 5. Zmiany punktowe studium i planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

           - Czechy (teren RSP pod przemysł)

           - Januszowice (pod rekreację i sport)

           - Wężerów (teren przemysłowy)

 1. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice, Gmina Słomniki w 2020
 2. Wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w roku 2020r – 100 ton
 3. W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej pn: „ Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach do wymagań p-poż. zawartych w zatwierdzonej ekspertyzie”.
 4. Przejęcie sieci wodociągowej dotychczas zarządzanej przez firmę TORWOD oraz zbiorników i hydroforni na Zaborzu przez ZGKiM. Podpisanie umowy między ZGKiM w Słomnikach a spółką Gminy Iwanowice Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią w sprawie zarządzania obiektami wodociągowymi na Zaborzu oraz wzajemnych rozliczeń związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę.

Brygada remontowa wykonała następujące roboty

- malowanie pomieszczenia w budynku starej szkoły w Słomnikach

- malowanie pomieszczenia w budynku Urzędu

- malowanie 2 sal i korytarza w budynku Domu Samopomocy Świt w Miłocicach

- malowanie sali lekcyjnej w szkole w Kacicach

- malowanie 2 sal lekcyjnych w szkole w Prandocinie

- malowanie w  świetlicy wiejskiej Prandocin Iły po wymianie lamp oświetleniowych

- malowanie sali  oraz wykonanie wylewki w sali w budynku Domu Samopomocy Świt w Miłocicach

- remont w pomieszczeniu biblioteki w Kacicach

 - remont pomieszczeń kuchni  świetlica Szczepanowice

 - malowanie pomieszczeń -szkoła Prandocin (dwie sale i korytarz)

  - wykonanie i montaż dwóch szlabanów -plac zabaw Miłocice

  - malowanie pasów – hala sportowa Słomniki, dojście do ośrodka zdrowia i obok budynku Urzędu

 - pompowanie wody budynek świetlicy Szczepanowice i sprzątanie piwnic

- sprzątanie budynku stacyjnego – Słomniki Miasto

- montaż ławek – Skatepark ul. 3 Maja

- malowanie ławek na placach zabaw w Polanowicach i Słomnikach

- naprawa lamp parkowych na Rynku w Słomnikach i na osiedlu Proszowska

 - porządkowanie grobów na cmentarzu w Słomnikach

 - prace porządkowe na obiektach komunalnych

 - wymiana armatury w łazienkach budynku LKS Słomniczanka

- naprawa urządzeń na placach zabaw

  Najważniejsze zadania i projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach w roku 2020

Zadania zlecone:

 1. Świadczenie wychowawcze 500+:

- liczba rodzin korzystających z programu – 1651

- liczba dzieci korzystających z programu – 2675

- wypłacono kwotę około 15 300 000 zł

 1. Świadczenia rodzinne – w 2020 r. skorzystało około 685 rodzin, w których przyznano świadczenia 1067 osobom na łączna kwotę: 2 815 000 zł
 2. Świadczenie Dobry Start – w 2020 r. wypłacono 1685 świadczeń (jest to też liczba dzieci) w kwocie 300 zł, łącznie wypłacono 505 500 zł
 3. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – łącznie z programu skorzystało 242 dzieci i dorosłych w formie bonów na zakup żywności. Łączna kwota na dziś to 225 000, z czego dotacja to ok. 180 000 zł

W 2020 roku GOPS realizował następujące fakultatywne programy rządowe

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 2. Opieka wytchnieniowa
 3. Opieka 75 plus
 4. Wspieraj seniora

Zadania własne (wybrane)

 1. Wypłacono 84 zasiłki stałe na kwotę  443510 zł, 78 zasiłków okresowych na kwotę  89 497 zł
 2. Pomoc o charakterze celowym wypłacano w formie rzeczowej poprzez pokrycie kosztów opału, leków, rachunków,
 3. Udzielono schronienia 3 osobom w schronisku dla osób z usługami opiekuńczymi
 4. Utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych). 7 dzieci w rodzinach spokrewnionych (dziadkowie lub rodzeństwo dziecka), 1 dziecko w rodzinie zawodowej, 4 dzieci w pieczy instytucjonalnej. Łącznie 12

Realizowane projekty dofinansowane ze środków UE

 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 25 dzieci i młodzieży
 2. Mam Cel – projekt aktywizacji społeczno – zawodowej klientów GOPS – projekt dla 35 osób
 3. W grudniu 2020 roku PFRON przyznał Gminie Słomniki środki w wysokości 420 427,50 zł na realizację usług indywidualnego transportu dla osób z barierą w mobilności (m.in. niepełnosprawnych) poprzez m.in. zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób na wózkach.

 Praca urzędu miejskiego:

 • Ilość posiedzeń Rady Miejskiej – 9
 • Ilość podjętych uchwał – 110
 • Wydanych zarządzeń Burmistrza – 180
 • Liczba wydanych aktów stanu cywilnego –991
 • Liczba urodzeń – 121
 • Liczba zgonów – 184
 • Ilość sporządzonych aktów małżeństwa – 42
 • Liczba wydanych dowodów osobistych – 641
 • Liczba zameldowań na pobyt stały – 278
 • Wypisy, wyrysy, zaświadczenia z MPZP – 430
 • Sprawdzenie kart i wydanie decyzji (nakazów) przy wymiarze podatków – 6410
 • Wysłane upomnienia – 900
 • Tytuły wykonawcze wystawione do Urzędów Skarbowych – 207
 • Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy – 913
 • Ilość nadanych numerów tymczasowych i stałych – 65
 • Ilość postępowań przetargowych – 41
 • Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej – 12 000
 • Korespondencja wychodząca – 10 500
 • Liczba informacji publicznych – 62

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel