Śmieci - punkt zbiórki odpadów

W całej Polsce rosną ceny za odbiór odpadów; przedstawiamy, dlaczego tak się dzieje i co my możemy zrobić, aby tę tendencję zahamować.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 6j, ust. 1, pkt 1 i art. 6k, ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Miejska w Słomnikach podczas XXII sesji w dniu 29 października 2020 r. uchwaliła nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie.

Stawki za odbiór: dla kompostujących taniej

Miesięczna stawka wynosi 33 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych i 66 zł – podwyższoną stawkę opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych. Przy czym mieszkańcy kompostujący bioodpady płacą o 4 zł miej miesięcznie na jednego mieszkańca. Dlatego warto założyć przydomowy kompostownik!

Dlaczego tak drogo?

Problem wzrastających cen śmieci jest problemem ogólnopolskim. Składa się na niego wiele czynników, w przeważającej części niezależnych od samorządów.

Przypominamy, że na cały system oczyszczania składa się – oprócz odbioru odpadów spod domów – również funkcjonowanie PSZOK-u, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów gminnych, udrażnianie studzienek, czy opróżnianie koszy w miejscach publicznych. Największą kwotę stanowi tu odbiór odpadów, tegoroczna planowana kwota na ten cel wynosi 4 815 320 zł.

Obecnie usługę tę realizuje Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. Umowa kończy się w połowie 2021 r., dlatego Gmina już w lutym ogłosiła przetarg na nowego dostawcę.

Im więcej produkujemy śmieci, tym więcej płacimy

Rośnie liczba odpadów odbieranych w naszej gminie. I tak w roku 2019 wyniosła ona 3000 ton, w roku 2020 było to już 3690 ton. W styczniu 2019 r. było ich 13 kg na osobę, podczas gdy w listopadzie już – 25 kg, a w czerwcu 2020 r. – 27 kg. W 2020 r. liczba obieranych odpadów rosła z miesiąca na miesiąc, w styczniu było to 294 tony, w czerwcu 341 ton, a we wrześniu prawie 371 ton.

W wyniku zmian prawnych opłaty za śmieci są uzależnione od ilości ton odebranych odpadów; bowiem wprowadzono obowiązek ważenia odpadów.

Według firm realizujących usługę odbioru odpadów rosną ceny na instalacjach odbierających odpady. W poprzednich latach tzw. organizacje odzysku odpadów dopłacały do każdej zebranej tony np. tworzyw sztucznych, obecnie za każdą tonę musimy zapłacić sami.

Odbiorcy odpadów wskazują również na rosnące koszty pracy, leasingu pojazdów, paliwa. Dla samorządów niezrozumiała jest konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z tzw. opłatą środowiskową. Tę ostatnią ustala Ministerstwo Środowiska, a odprowadzana jest bezpośrednio do urzędów marszałkowskich, jest wzrost jest zawrotny: od około 25 zł za tonę w 2017 r., do 270 zł w 2020 r.!

Rzetelne deklaracje śmieciowe

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na cenę śmieci jest rzetelne wypełnianie deklaracji śmieciowych. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca od dnia nastąpienia zmiany. Należy pamiętać, ze w deklaracji ujmujemy nie tylko osoby ZAMELDOWANE, ale wszystkie osoby ZAMIESZKAŁE, łącznie z tymi, które np. dojeżdżają na studia do Krakowa. Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji to np. zmiana ilości osób zamieszkujących (np. zgon, urodzenie się dziecka), sprzedaż nieruchomości, zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością.

Odpady z działalności gospodarczej na osobnych umowach

Przedsiębiorcy sami podpisują umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej. Przestrzeganie tej zasady ma wpływ na cenę śmieci. Prosimy także o czujność mieszkańców i zgłaszanie rażących takich przypadków dokładania odpadów przemysłowych do pochodzących z gospodarstw domowych.

Samorządowcy z Małopolski reagują i interweniują u Prezesa Rady Ministrów

W wrześniu 2020 r. Sejmik Województwa Małopolskiego wystosował apel do Ministra Klimatu oraz wszystkich instytucji mających wpływ na funkcjonowanie sektora gospodarki odpadami w sprawie usprawnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Czytamy w nim: „Samorządy gminne Małopolski informują o negatywnych skutkach braku przepisów o odpowiedzialności producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Radni Sejmiku Małopolskiego popierają główne postulaty samorządowe dotyczące poprawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dotyczące m.in.: szybkiego wprowadzenia systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta pozwalającej na przerzucenie części kosztów gminnych systemów odpadowych na producentów (…). Zmiany przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi powinny uelastycznić system i obniżyć koszty jego funkcjonowania, w konsekwencji przyczynią się do poprawy gospodarki odpadami oraz spełnią potrzeby i oczekiwania społeczne w tym zakresie. W uzasadnieniu czytamy: „Apel w sprawie usprawnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych proponuje rozwiązania zgodne z oczekiwaniami samorządów, które pozwolą na uelastycznienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obniżenie kosztów jego funkcjonowania. Proponowane zapisy w szczególności w zakresie zmiany stawki maksymalnej dla nieruchomości niezamieszkałej, zmiany metod obliczania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych czy szybkiego wprowadzenia systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, który pozwoli na przerzucenie części kosztów gminnych systemów odpadowych na producentów, wynikają z dotychczasowych doświadczeń i powinny przyczynić się do poprawy sytuacji sektora gospodarki odpadami oraz spełnienia potrzeb i oczekiwań społecznych w tym zakresie (…).

 

Dobre praktyki

Pamiętajmy o przestrzeganiu prostych zasad w temacie odpadów:

  • Rzetelnie wypełniajmy deklaracje śmieciowe, zgłaszajmy w nich zmiany w terminie ustawowym (patrz: wyżej).

  • Segregując odpady, róbmy to zgodnie z zasadami. Te można znaleźć na naszej stronie internetowej           w zakładce Odbiór odpadów; piszemy o nich często także w Głosie Słomnik.

  • Korzystajmy z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po co mamy trzymać starą szafkę   w garażu, czekając na odbiór wielkogabarytów? Zawieźmy ją na PSZOK! To nic nie kosztuje.

  • Oddając wielkogabaryty, jeśli to możliwe rozkręćmy oddawane meble.

  • Rzetelnie segregujmy odpady, zgniatajmy plastiki, kartony i porządnie zawiązujmy worki.

  • Będąc na zakupach, starajmy się w miarę możliwości ograniczać ilość opakowań, plastików, kupujmy więcej produktów nieprzetworzonych. Działania takie pozwolą ograniczyć strumień śmieci.